Concello da Coruña

Concello da Coruña

LOPD

Politica de privacidade

1. INTRODUCIÓN

A visita ao Portal da internet e, no seu caso, sede electrónica do CONCELLO DA CORUÑA faise, inicialmente, en forma anónima. Soamente para poder acceder a algún dos servizos da web que dispoñan de xestión ou trámite específico, os usuarios e as usuarias subministraran os datos persoais imprescindibles para a prestación do servizo solicitado. Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do CONCELLO DA CORUÑA e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento, de conformidade, principalmente, coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD- GDD).

O Portal do que é titular o CONCELLO DA CORUÑA contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á do CONCELLO DA CORUÑA. Ao acceder a tales sitios web Vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se vostede navega por internet pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

I. INFORMACIÓN XERAL SOBRE SALVAGÁRDA DA PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

A continuación, o CONCELLO DA CORUÑA informa, de maneira xeral, acerca da salvagarda da privacidade e da protección dos datos de carácter persoal aplicada ás actividades de tratamento que efectúa a nivel do Portal e Sede electrónica, así como por outros medios:

1. Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos persoais? O CONCELLO DA CORUÑA é quen ostenta a condición de Responsable de Tratamento, estando asesorado e supervisado polo noso Delegado/a de Protección de Datos delegadodeprotecciondedatos@coruna.gal

2. Para que tratamos os seus datos persoais? Os datos que se nos facilitan, así como calquera outros xerados durante o desenvolvemento da relación coa persoa cidadá/interesada, podémolos tratar para distintas finalidades en función dos servizos públicos que sexan obxecto de prestación e, en todo caso, para manter o contacto e a comunicación con esta e xestionar a prestación dos servizos demandados /ou prestados polo CONCELLO DA CORUÑA. No seu caso, finalidades máis explícitas e concretas poden indicarse nas cláusulas informativas incorporadas en cada unha das vías de toma de datos (formularios web, formularios en papel, locucións ou carteis e notas informativas) para supostos concretos. En todo caso, pode consultar o rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal que efectúa o CONCELLO DA CORUÑA, a fin de poder saber os usos ou finalidades concretos de cada tratamento de datos persoais: [Ligazón ao R.A. T]

3. Cal é a base xurídica que lexitima o tratamento dos seus datos persoais? É dicir, que fundamenta ou habilita que poidamos tratar os seus datos persoais? A base xurídica que nos lexitima para o tratamento dos seus datos pode ser diversa: (i) normalmente, no sector público, a lexitimación reside na necesidade de cumprimento dunha obrigación legal, dunha misión realizada en interese público ou no exercicio das competencias ou poderes públicos outorgados ao CONCELLO DA CORUÑA; (ii) e, no seu caso, a execución dun contrato do que Vde. sexa parte, en condición de contratista ou adxudicatario, como o consentimento que, no seu caso, poida terse requirido para o tratamento dos seus datos persoais. En todo caso, para saber cal é a base/s xurídica/s que lexitima/n o tratamento dos seus datos persoais, pode consultar máis información no Rexistro de Actividades de Tratamento [Ligazón ao R.A. T]. A achega dos datos que solicitamos é obrigatoria porque son imprescindibles para atender a súa petición ou prestar os nosos servizos; se non nolos achega, non poderemos levala a cabo ou prestalos. No caso de que o tratamento estea baseado no seu consentimento, o mesmo entenderase outorgado de forma inequívoca, considerándose dita achega un acto afirmativo claro pola súa banda, que manifesta o devandito consentimento. No caso de que comunique datos persoais doutras persoas físicas debe respectar a súa privacidade. Só o seu titular pode autorizar o tratamento dos seus datos persoais. Vde. estará lexitimado a tratar os datos persoais doutras persoas físicas, no caso de que actúe en calidade de representante legal ou voluntario ou, no caso de que, en coñecemento dos mesmos, transmítanse para a denuncia ou reivindicación de dereitos fronte á mesma.

A publicación de datos de terceiros sen o seu consentimento pode infrinxir, ademais da normativa sobre protección de datos, a relativa ao dereito á honra, á intimidade ou á propia imaxe dos devanditos terceiros.

4. Por canto tempo conservamos os seus datos persoais? En xeral, os datos persoais que se nos achegan conservarémolos para manter un historial de atención e xestionar os nosos servizos de forma eficiente e a persoa interesada non solicite a súa supresión. Mesmo solicitada a supresión, manteranse bloqueados durante o tempo necesario, e limitando o seu tratamento, unicamente para algún destes supostos: cumprir coas obrigas legais/contractuais de calquera tipo a que esteamos sometidos e/ou durante os prazos legais previstos para a prescrición de calquera responsabilidades pola nosa banda e/ou o exercicio ou a defensa de reclamacións derivadas da relación mantida coa persoa cidadá/interesada. En todo caso, pode obter máis información, en función da actividade de tratamento de datos persoais de que se trate, no noso rexistro [Ligazón ao R.A. T].

5. Quen poden ser cesionarios ou destinatarios dos seus datos persoais? Os datos que nos proporciona poderán ser cedidos ou comunicados ao CONCELLO DA CORUÑA é, públicas ou privadas, ás que fose obrigatoria ou necesaria a transmisión para a consecución dos fins determinados e lexítimos. En todo caso, pode obter máis información de quen pode ser destinatarios ou cesionarios, en función de que actividade de tratamento de datos persoais se trate, no noso rexistro [Ligazón ao R.A. T].

6. Seguridade dos datos persoais. De conformidade coa Disposición Adicional Primeira da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, as medidas de seguridade, técnicas e organizativas, adoptadas polo CONCELLO DA CORUÑA e destinadas para salvagardar a confidencialidade e protección dos datos persoais, evitando a súa perda, alteración ou acceso non autorizado, son as establecidas no Anexo II do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica ( ENS)

II. INFORMACIÓN PARTICULAR SOBRE O USO DE CÁMARAS Ou VIDEOCÁMARAS DE VIXILANCIA POR PARTE DO CONCELLO DA CORUÑA

1. VIDEOVIXILANCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIÓNS

Coa finalidade de garantir a seguridade de bens, instalacións e dependencias, así como das persoas, que traballan ou acceden ás mesmas, o CONCELLO DA CORUÑA informa que colocou cámaras ou videocámaras de vixilancia. Trátase de dispoñer dunha medida de anticipación e prevención fronte a posibles riscos, perigos ou infraccións, que afecten a persoas, bens e instalacións. As imaxes captadas polos sistemas de videovixilancia son tratados polo CONCELLO DA CORUÑA como responsable do tratamento. A licitude do tratamento está baseada no artigo 6.1.e) do RGPD: o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, con base na Lei Orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de protección da seguridade cidadá. As imaxes (datos persoais) conservaranse durante o prazo máximo dun mes, salvo que deban bloquearse para a posta ao dispor das autoridades públicas competentes, en caso de captar feitos ilícitos ou irregulares. Así, as imaxes poderán ser cedidas, no seu caso, a Forzas e Corpos de Seguridade, así como a Xulgados ou Tribunais. Nota.- Para o exercicio dos dereitos de acceso ou supresión das imaxes da súa persoa [ou, no seu caso, do seu representado] deberá achegar [ademais da información citada con anterioridade en relación ao exercicio dos dereitos] unha fotografía actualizada, a fin de poder ser identificado, no seu caso, nas imaxes gravadas. Así como, indicar, da forma máis aproximada posible, a data/ s, hora/ s e lugar/é nas que, supostamente, foi obxecto de gravación.

2. VIDEOVIXILANCIA SEGURIDADE CIDADÁ

O CONCELLO DA CORUÑA, en calidade de responsable, informa que as imaxes captadas polos sistemas de videovixilancia colocados en espazos ou lugares públicos, teñen a finalidade de garantir a seguridade os dereitos, liberdades e seguridade dos cidadáns. A licitude do tratamento está baseada no artigo 6.1.e) do RGPD: o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, conforme a Lei Orgánica 4/1997, do 4 de agosto, pola que se regula a utilización de vídeo cámaras polas Forzas e Corpos de Seguridade en lugares públicos. As imaxes poden ser cedidas a outras Forzas e Corpos de Seguridade, así como aos Xulgados e Tribunais. Non están previstas transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais, salvo por obriga legal. As imaxes (datos persoais) conservaranse durante o prazo máximo dun mes, salvo que deban bloquearse para a posta ao dispor das autoridades públicas competentes, en caso de captar feitos ilícitos ou irregulares. Nota. - Para o exercicio dos dereitos de acceso ou supresión das imaxes da súa persoa [ou, no seu caso, do seu representado] deberá achegar [ademais da información citada con anterioridade en relación ao exercicio dos dereitos] unha fotografía actualizada, a fin de poder ser identificado, no seu caso, nas imaxes gravadas. Así como, indicar, da forma máis aproximada posible, a data/ s, hora/ s e lugar/é nas que, supostamente, foi obxecto de gravación.

3. VIDEOVIXILANCIA CONTROL TRÁFICO

O CONCELLO DA CORUÑA colocou cámaras ou videocámaras en vías do municipio, coa finalidade de controlar, regular, vixiar e disciplinar o tráfico. As imaxes captadas son tratados polo corpo de Axentes da Policía Local do Concello. A licitude do tratamento está baseada no artigo 6.1.e) do RGPD: o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, conforme a Lei Orgánica 4/1997, do 4 de agosto, pola que se regula a utilización de vídeo cámaras polas Forzas e Corpos de Seguridade en lugares públicos e o Real Decreto Lexislativo 6/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de motor e Seguridade viaria, e demais normativa específica na materia. As imaxes poden ser cedidas a outras Forzas e Corpos de Seguridade, así como aos Xulgados e Tribunais. Non están previstas transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais, salvo por obriga legal. As imaxes (datos persoais) conservaranse durante o prazo máximo dun mes, salvo que deban bloquearse, en caso de captar feitos ilícitos ou irregulares; dispoñendo das mesmas a efectos de aplicación do réxime sancionador e, no seu caso, posta ao dispor da autoridade pública competente, así como Xulgados ou Tribunais.

 III. GRAVACIÓN DOS PLENOS MUNICIPAIS

No ámbito das Administracións Públicas, a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, previu que se poidan gravan as reunións que celebren os órganos colexiados (neste caso, o Pleno), podendo o ficheiro resultante da gravación acompañar á acta das sesións. Estas gravacións consérvanse garantindo a integridade e autenticidade do citado ficheiro, así como o acceso ao mesmo por parte dos membros do órgano colexiado. Neste caso, o CONCELLO DA CORUÑA efectúa a gravación dos Plenos coa finalidade de coadxuvar á elaboración da acta do plenario, manter un arquivo histórico do desenvolvemento das sesións do Pleno e proceder á difusión ou publicación a través da páxina web municipal e, no seu caso, redes sociais. A licitude do tratamento está baseada no artigo 6.1.e) do RGPD: o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, conforme a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. Quedarán garantidos os dereitos fundamentais das persoas, conforme ao artigo 18.1 da Constitución Española (dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe), tal e como se atopa establecido no artigo 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, evitando a gravación e emisión daqueles asuntos que poidan afectar os dereitos fundamentais dos cidadáns e, no seu caso, así se acorde por maioría absoluta.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión