Concello da Coruña

Concello da Coruña

Concello da Coruña

ITEUP

Instalación de terrazas en espazos de uso público (nova solicitude)

Canles:

Telemático, Presencial

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia:

Urbanismo e infraestruturas, Comercio

Vixente:

Si

Obtención da autorización municipal para instalar terrazas en espazos de uso público nalgunha das seguintes modalidades:

 1. Terraza sen cerramento estable: composta por elementos móbiles e desmontables e sen cuberta fixa ou estable inclusive as que conten con toldo enrollable a fachada.
 2. Terraza con cerramento estable: composta por elementos fixos e móbiles, facilmente desmontables, pechada na totalidade ou parte do seu perímetro e cuberta.

Instalación de terrazas en espazos de uso público (nova solicitude)

Inscricións:

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Poderá solicitar a autorización para instalación de terraza o titular da licenza de actividade do establecemento hostaleiro.

  Requisitos:

  Presentar a documentación requirida á que deberá achegarse o xustificante de pago das taxas

  Prezo / Custo:

  Autorización suxeita a taxa:

  • Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora da taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos.

  O pago das taxas da ordenanza 1 é un depósito previo segundo o disposto nas Ordenanzas Fiscais, polo que o xustificante do pago deberá achegarse á solicitude.

  O pago realizado en concepto de depósito previo non supón que a persoa interesada estea autorizada. É necesario obter a correspondente autorización, da que se deberá ter unha copia no momento da realización da ocupación.).

  • Ordenanza Fiscal nº 28, taxa por ocupación de vía.
  • A carta de pago das taxas correspondentes poderase obter no Edificio Servizos Económicos c/ Franxa 20-22 C.P. 15001 A Coruña.

  Órgano que resolve:

  Titular da Concellería Delegada de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade

  Máis información:

  As modificacións tramitaranse como nova solicitude.

  Presentación

  Prazo de presentación:

  • Durante todo o ano para as terrazas que se instalen por primeira vez.
  • Do 1 de outubro a 15 de decembro do ano anterior ao de instalación da terraza para as renovacións.

  Documentación necesaria:

  Documentación xeral

  • Solicitude de autorización de instalación de terrazas en espazos de uso público (modelo 037): Solicitude específica debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.
  • Documento nacional de identidade: Copia do documento nacional de identidade do interesado se é persoa física ou do número de identificación fiscal se é persoa xurídica.

  No caso de persoa xurídica documento que acredite a representación do solicitante.

  • Licenza municipal de apertura: Fotocopia da licenza municipal de apertura do establecemento solicitante, ou referencia ao seu expediente de otorgamiento.

  En caso de atoparse en tramitación, fotocopia da instancia de solicitude correspondente, con expresión de data e número de rexistro de entrada.

  • Memoria descritiva: Memoria descritiva do tipo de ocupación que se vai a realizar e relación detallada de todos os elementos de mobiliario e auxiliares que se pretenden instalar. Deberá indicarse: superficie a ocupar expresada en metros cadrados, elementos de mobiliario, así como a súa clase, natureza, número, dimensións, cores e características técnicas. Conterá fotografías, infografías ou catálogo, no seu caso, das características dos distintos elementos.
  • Documentación fotográfica: Documentación fotográfica da fachada do establecemento e do espazo exterior en que se pretenda situar a terraza.
  • Plano de situación ou emprazamento do establecemento: Plano de situación ou emprazamento do establecemento (cartografía municipal).
  • Plano de distribución en planta da terraza: Plano de distribución en planta da terraza a escala 1:50 ou 1:100 (tres exemplares) no que se reflicta:

  - A fronte da fachada do establecemento e acceso/ s ao mesmo.

  - Elementos de mobiliario que se pretendan instalar colocados en disposición de servizo ao usuario.

  - A superficie total a ocupar polos elementos que compoñen a terraza.

  - A xeometría completa da beirarrúa, rúa ou espazo público.

  - Franxas de itinerario peonil libre.

  - Localización de calquera elemento situado na área de influencia da ocupación e que sexa preciso contemplar á hora de garantir o espazo libre necesario para compatibilizar o resto de usos do espazo público, con indicación da distancia existente entre a terraza e devanditos elementos (pasos de peóns coas súas costas de acceso e bandas de identificación, elementos de sinalización e mobiliario e/ou equipamento urbano, acceso a inmobles lindeiros, saídas de emerxencia, vaos, rexistros e arquetas de servizos, paradas de transporte público, árbores e alcorques, zonas axardinadas, etc.).

  Toda a información deberá reflectirse convenientemente coutada e con indicación de escala.

  • Documento acreditativo de pago: Documento acreditativo da vixencia e de estar ao corrente no pago da póliza de responsabilidade civil e incendios a que se refire o art. 25.2.c) da Ordenanza que dea cobertura aos riscos para a persoas e/ou cousas derivados do funcionamento, instalación e retirada da terraza.
  • Taxas: Autoliquidación das taxas correspondentes.
  • Acreditación documental de conformidade: Acreditación documental da conformidade dos titulares dos dereitos das leiras ou locais lindeiros no suposto previsto no artigo 10.1 para o caso en que as terrazas discorran xunto a fachada e pasen a fronte do establecemento.

  Documentación específica

  • A documentación específica que no seu caso se esixa no anexo para determinadas instalacións (tarima, instalación eléctrica, calefactores, etc).

  No caso de terrazas sitas en espazos de dominio privado e uso público

  • Incluirase, ademais, como documentación específica: documento acreditativo da autorización dos titulares do emprazamento.No caso de que o titular do espazo sexa unha comunidade de propietarios a autorización para o seu uso deberá estar subscrita polo representante legal da mesma mediante acordo adoptado para o efecto.

  No suposto de terrazas con cerramento estable

  • Estudo asinado por técnico competente (tres exemplares) que conterá, en función da complexidade da instalación pretendida:

  1) Memoria, na que se incluirá unha descrición pormenorizada das características da instalación da terraza e na que se acreditará expresamente o carácter desmontable.

  2) Planos: incluiranse tantos planos como sexan necesarios, para a definición en detalle dos elementos que se pretendan instalar. Polo menos, será necesario incluír, en función de cada caso concreto, os seguintes (ademais da indicada na documentación xeral):

  - Planta xeral.

  - Plano de planta dos elementos de cubrición superior, no seu caso, no que se reflictan pendentes, puntos de recollida de augas, etc.

  - Alzados (laterais, frontal e posterior) e seccións.

  - Planos de estrutura, nos que se reflectirá, especificamente, o sistema de suxeición ou apoio, no seu caso.

  - Planos de instalacións, no seu caso.

  - Planos de detalles. Presentaranse tantos como sexa necesario para permitir a correcta execución da terraza solicitada, prestando especial atención aos detalles de unións e nós entre elementos estruturais.

  3) Anexo de cálculo da estrutura, cuxo contido será o establecido na normativa vixente de aplicación. Neste documento incluiranse as esixencias relativas á capacidade portante, aptitude ao servizo, accións e combinacións consideradas, coeficientes de seguridade, comprobación dos estados límites e de estabilidade ( pandeo), seguridade fronte ao envorco, deslizamento e levantamento.

  4) Xustificación acerca da adecuación da instalación pretendida á vixente en materia de prevención e extinción de incendios, evacuación, estabilidade e clasificación de produtos en función das súas propiedades de reacción e resistencia ao lume.

  Así mesmo, indicarase expresamente, no seu caso, que as instalacións (tales como climatización, iluminación,etc) proxéctanse conforme a normativa vixente

  • Deberase achegar o documento de autoliquidación e ingreso da fianza establecida nos casos previstos.
  • Se a documentación non estivese visada deberase acompañar declaración expresa do autor da documentación.

  Documentos relacionados

  • Prórroga transitoria das instrucións para a instalación de terrazas en prazas de aparcadoiro (487 KB)
  • Modelo 037_Solicitude de autorización de instalación de terrazas en espazos de uso público (109 KB)
  • Modelo 103 - Renovación de instalación de terrazas en espazos de uso público (146 KB)

  Canles de presentación

  Presencial

  Que se necesita?:

  Rexistrar a solicitude de autorización para instalación de terrazas en espazos de uso público segundo modelo 037 xunto coa documentación necesaria que, para cada caso, establece a ordenanza municipal.

  A relación desta documentación anéxase co impreso oficial e, ademais, pode consultarse no arquivo adxunto Información para a instalación de terrazas en espazos de uso público dentro dos apartado Documentos Relacionados.

    Como se fai?:

    • De forma presencial no Rexistro Xeral, nas localizacións que se indican máis abaixo.
    • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
    • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

    Internet

    Que se necesita?:

    Deberá dispoñer de certificado dixital .

    Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a instalación que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".

    No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

    Como se fai?:

    A través desta Sede electrónica municipal.

    En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

    a) As persoas xurídicas.

    b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

    c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

    d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

    Páxina web:

    https://sede.coruna.gal/opensiac/action/tramitacion?method=enter&id=482

    Teléfono

    Despois

    Prazo de resolución:

    Un mes desde a presentación da documentación completa.

    Sentido do silencio administrativo:

    Desestimatorio

    E despois?:

    Contra a resolución que se dite, poderase interporner:

    - Recurso potestativo de reposición.

    - Recurso contencioso-administrativo.

    Que che parece esta sección?

    -101-101-101

    Tes un navegador demasiado antigo!

    Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

    Iniciar sesión