Concello da Coruña

Concello da Coruña

Presentar documentación

Para presentar documentación

Solicitar Información xeral en rexistro de urbanismo

Para información xeral acerca de: Consulta de estado de expedientes, Información previa á presentación de licenzas de obra, Actividade, Comunicacións previas de obra e actividade, Declaracións responsables, Incidencias con notificacións telemáticas, Dúbidas de tramitación ou prazos de entrega, Solicitude de envío de taxas de presentación de solicitudes de obra e actividade así como cartas de pago de ICIO, Información técnica de comunicacións previas de obras e actividades e Información previa e consulta de estados de expediente de plan e xestión do chan.

 Solicitar información técnica de licenzas

Solicitar información xeral técnica para licenzas

Información previa á presentación dunha licenza de obra cando existan dúbidas na aplicación do plan ou normativa.

Consulta sobre informes técnicos emitidos

Cita presencial co/a técnico/a emisor/a do informe co fin de aclarar calquera dúbida sobre requirimentos ou audiencias previas.

* É obrigatorio indicar o número de expediente.

Complemente a cita coa documentación que considere, indicando o número de identificador (facilitado coa cita) ao correo citasurbanismo@coruna.gal

Onde estamos

Praza Indalecio Prieto, 1, 3, 15002 A Coruña

Horario: 8:00 a 14:00

https://coruna.gal/urbanismo

TLF: 981 18 42 00. Extensión 59028

Servizo IEDU

Licenzas

Son as autorizacións administrativas que habilitan para realizar obras e implantar e exercer actividades. Outórganse tras tramitar o procedemento previsto pola lexislación do chan e as ordenanzas municipais.

Ás solicitudes acompañarase a documentación técnica e administrativa completa, co xustificante de abonar as taxas de tramitación.

Este procedemento ten como obxecto o control da legalidade do proxectado, por elo é preceptivo que se concedan ou que se deneguen tras comprobar que o que se solicita, segundo os documentos técnicos e xurídicos que se acompañan, axústase ao plan, á lexislación do chan, á normativa sectorial, e en particular ás condicións de seguridade, habitabilidade, accesibilidade e funcionalidade esixibles. A normativa que se aplica é a vixente na data na que se presenta a solicitude.

Concédense a salvo o dereito de propiedade e os de terceiros, (cuestións que deben exporse ante a xurisdición civil).

Suxéitanse a esta tramitación as solicitudes de obra maior, de nova planta e rehabilitacións, as que teñan un alcance que requira proxecto técnico ou as que se proxecten en edificios que se atopen catalogados.

As solicitudes de obras destinadas a implantar unha actividade deberán presentar o proxecto de actividade, que será coherente co de obras, neste caso xunto á comunicación previa ou declaración responsable da actividade, ou a solicitude de licenza de actividade, xunto ao pago das taxas e a documentación que se relaciona no modelo municipal.

Actividades

Son obxecto de control da legalidade os usos do chan e o exercicio de actividades económicas que se implantan e exercen no territorio municipal.

Salvo nos supostos específicos que se establece o control previo e debe obterse licenza, con carácter xeral, son as persoas interesadas as que presentan unha Comunicación Previa de actividade ou unha Declaración Responsable de actividade, se se trata de actividades de hostalería, lecer, restauración, espectáculos públicos ou deportes.

As Comunicacións e Declaracións son actos da persoa interesada na habilitación e responsable da actividade que ten efectos plenos no ámbito do dereito administrativo, por elo teñen que acompañarse da documentación necesaria, completa e veraz, técnica e administrativa, que deixe constancia da actividade de que se trata, da condicións do establecemento ou do lugar no que se proxecta, das instalacións e do cumprimento da normativa urbanística e sectorial. Acompañarase esta con o modelo municipal oficial , o xustificante do pago das taxas de tramitación e as copias das pólizas dos seguros de responsabilidade civil subscritos e a copia do xustificante do pago da curmá.

De non constar a documentación que acredita que o que se comunica ou declara cumpre coa normativa esixible en cada caso, tramitarase o procedemento para declarar a súa ineficacia e acordarase o cesamento da actividade.

Se para implantar a actividade fose necesario realizar obras, deberá facerse constar no modelo esta circunstancia, e solicitar a preceptiva licenza ou presentar unha comunicación previa de obras, segundo o alcance destas ou se se trata dun edificio ou espazo catalogado.

Comunicacións previas

Son a habilitación administrativa para implantar e exercer actividades económicas e usos do chan.

Tramítanse coa presentación destas, como un acto formal das persoas responsables das actividades e das obras, co modelo ou formulario que para ese efecto pon a disposición diso a administración, ao que obrigatoriamente se ha de acompañar a relación de documentos que se indica nestes, completa e veraz xunto á xustificación do pago das taxas de tramitación.

As comunicacións previas de obras refírense a aquelas de carácter menor, que poden executarse de forma artesanal, ou con operarios individuais e non afectan os parámetros urbanísticos de altura, volume ou ocupación, nin á estrutura nin ao exterior dos edificios. Han de presentarse, polo menos con 15 días de antelación.

Se as obras non se axustan á normativa ou se omite a documentación esixible ou esta non é veraz tramitarase a declaración de ineficacia do comunicado ou declarado e ordenarase a súa paralización ou suspensión.

As Comunicacións Previas de actividade presentaranse, igualmente, co modelo oficial e a documentación que se relaciona no mesmo. No caso das actividades de hostalería, restauración, lecer e actividades recreativas ou espectáculos públicos presentarase declaración responsable de actividade.

Se se precisa executar obras para implantala deberase sinalar esta circunstancia e presentar a comunicación previa de obras ou a solicitude de licenza, se estas teñen un maior alcance que as obras consideradas menores, ou se se proxectan nun edificio catalogado.

Tras executar as obras deberá presentarse a Comunicación de inicio de actividade segundo o recolleito no modelo municipal.

Se as obras non se axustan á normativa ou se omite a documentación esixible ou esta non é veraz, tramitarase a declaración de ineficacia do comunicado ou declarado e impedirase o exercicio da actividade.

Disciplina Urbanística

É o conxunto de actuacións que realiza a administración en exercicio das competencias legalmente atribuídas para controlar o cumprimento da lexislación urbanística e sectorial. Esta competencia é indisponible.

Ademais de controlar o cumprimento da normativa coa comprobación e inspección das actividades e obras suxeitas a licenza, a comunicación previa ou declaración responsable, a administración tramitará os procedementos necesarios para garantir a reposición da legalidade, eliminando as obras e actividades que non se axustan á normativa: procedementos de reposición da legalidade, e os destinados a corrixir as condutas infractoras: procedementos sancionadores.

No curso destas tramitacións, adoptará medidas cautelares destinadas a garantir o cumprimento das ordes que se diten para repoñer a legalidade, como o cesamento de actividades, paralización das obras, precinto de establecementos, obras e materiais, entre outras.

O incumprimento do ordenado dará lugar á tramitación da súa execución forzosa, con imposición de multas coercitivas, reiteradas ata que se cumpra ou a execución subsidiaria pola administración do que se acorde, con cargo ao obrigado, para o que se liquidará provisionalmente con cargo á liquidación definitiva, o importe dos gastos necesarios.

Estes procedementos poden iniciarse de oficio, polos informes e denuncias dos servizos de inspección e vixilancia ou polos doutros órganos administrativos, e por denuncias da cidadanía.

As denuncias deberán formalizarse e conter os datos que permitan identificar as obras ou a actividade e o incumprimento da normativa á que se alude.

Comprobada a vulneración da normativa ou a conduta infractora, o escrito da denunciante en sentido contrario ao denunciado non poderá paralizar os procedementos.

Servizo de Planeamento e Xestión

Planeamento

Planificar, ordenar e organizar o termo municipal, estruturando o territorio, clasificando o solo e asignando usos complementarios mediante a técnica da cualificación urbanística, coas correspondentes Normas Zonais de Aplicación, no marco do principio de desenvolvemento territorial e urbano sostible.

Xestión do solo

Executar o planeamento urbanístico e as súas determinacións mediante os correspondentes instrumentos de equidistribución que permitan que a comunidade participe nas plusvalías xeradas pola acción urbanística. Obter dotacións públicas e aqueles solos que permitan cumprir os estándares de calidade de vida e cohesión social.

Patrimonio urbanístico

Inventariar, recuperar e investigar o patrimonio municipal, xerando un mellor aproveitamento dos recursos públicos e inscribindo no Rexistro da Propiedade os bens de titularidade municipal.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión