CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Bolsas Santander Tech | Reskilling in Data Analytics - Ubiqum Code Academy
 • Ser maior de 18 anos
 • Residentes ou nacionais de Alemaña, España, Polonia, Portugal e Reino Unido.
 • Nivel de inglés suficiente para a comprensión dos materiais formativos no devandito idioma.

NOTA IMPORTANTE:

Para solicitar esta bolsa, debes realizar o seguinte:

1- Inscribirche en: www.becas-santander.com . Tras a inscrición en bolsas Santander, recibirás por e-mail unha ligazón para completar a inscrición na plataforma de Ubiqum

2- Realizar un test de habilidades na plataforma de Ubiqum.

Data: Data de inscrición Ata o 26/05/2021

O programa desenvolverase na plataforma de Ubiqum Code Academy, impartido tanto en inglés como en español, non require de experiencia nin coñecementos previos na materia e estrutúrase en dúas etapas. Unha primeira etapa de iniciación en Data Analytics, á que poderán acceder 200 participantes e unha segunda etapa, nos que os 50 con mellor desempeño, obterán a bolsa para o bootcamp en Data Analytics.

 • Etapa 1. Curso de Iniciación en Data Analytics. Este curso ofrece 200 prazas e permitirá aos participantes entrar en contacto cos fundamentos do Data Analytics e a forma na que está a transformar e optimizando os procesos en contornas laborais e as súas competencias dixitais. Ambas as edicións (español e inglés) desenvolveranse na plataforma de Ubiqum Code Academy e servirán tamén para avaliar aos seus participantes, posto que só os 50 con mellor desempeño recibirán unha bolsa para cursar a etapa 2.
  • Duración Total: 120 horas (6 semanas)
  • Horas/semana: 20 horas
 • Etapa 2. Bootcamp Data Analytics. Trátase dun programa de adestramento intensivo enfocado á futura empleabilidad dos participantes e baseado nun modelo de aprendizaxe experiencial (learning by doing). Con el aprenderán a pensar como estrategos de negocios e a extraer, analizar e visualizar grandes volumes de datos cos que traballarán en situacións de negocio reais.
  • Duración Total: 500 horas (25 semanas)
  • Horas/semana: 20 horas

Contacto:

Bolsas Santander

info.becassantander@ubiqum.com

1ª edición Bolsas Santander Habilidades / Evolution
 • Maior de idade.
 • Residente en territorio español.
 • Para solicitar esta bolsa, tes que seguir os seguintes pasos:
  • Rexístrache en: www.becas-santander.com
  • Cando completes o rexistro na plataforma de Bolsas Santander, recibirás un e-mail cun link para facer o test de habilidades, necesarias para completar o rexistro.
Data: Data de inscrición Ata o 31/05/2021

O Programa consistirá na concesión de 1.500 bolsas para a realización dun curso formativo de modalidade en liña impartido por Universia no portal accesible a través de www.universiaevolution.universia.net co obxectivo de mellorar o perfil profesional a través do impulso da empleabilidad mediante o fomento das súas competencias transversais.

Ao finalizar o curso terás un informe con feedback sobre cada unha das competencias que se analicen ao longo do curso e un certificado de realización do mesmo.

O curso impartirase en modalidade 100% en liña. A estrutura do curso compoñerase por catro módulos de formación divididos en once pílulas formativas. Cada módulo terá un compoñente teórico práctico e dous webinar.

 • Primeiro módulo (Stop and Think): Este módulo incluirá as pílulas formativas:
  • All in: Experiencias que xeran valor.
  • Deixado pegada: Potencia a túa marca persoal.
  • Dixital work in a dixital world: Adapta o teu perfil.
 • Segundo módulo (Soft Skills): Este módulo incluirá as pílulas formativas:
  • Xprésate: Mellora as túas habilidades de comunicación.
  • Adestra os teus Soft Skills.
  • Elevator Pitch: Aprende a facer un discurso de impacto.
 • Terceiro módulo (Recruiting): Este módulo incluirá as pílulas formativas:
  • Resume: Aprende a destacar co teu CV
  • Make it happen: Supera o proceso de selección.
  • Be the One: A entrevista.
 • Cuarto módulo (Business): Esta etapa incluirá as pílulas formativas:
  • Empresa 4.0: Novas formas de traballar
  • Evolution: Impulsa o teu desenvolvemento profesional

Contacto:

Para resolver consultas ou dúbidas sobre esta convocatoria podes contactar co xestor da convocatoria escribindo a: becassantander@gruposantander.es

Bolsas Fundación SEPI-ICO 2020, 2º proceso
 • Nivel medio-alto de inglés.
 • Nivel de usuario en informática.
 • Obter o título de que se trata desde os catro anos anteriores ao ano do proceso en curso.
 • Haber nado, nos procesos de 2020 con posterioridade ao 31 de decembro de 1992.
 • Finalizar os estudos conducentes ás titulacións:
  • Campo de EstudosÁreaTítulo
   CienciasMatemáticasGrao, Dobre Grao e Máster
   EconomíaTodas as áreasGrao, Dobre Grao e Máster
   EmpresasTodas as áreasGrao, Dobre Grao e Máster
   EnxeñeríaInformáticaGrao, Dobre Grao e Máster
   XurídicaDereitoGrao, Dobre Grao e Máster
 • ...
Data: Data de inscrición Ata o 30/05/2021
 • Formación práctica na sede do ICO, da Fundación ICO ou de AXIS.
 • 714€/mes...

O inicio das bolsas será, previsiblemente, o 6 de setembro de 2021 e desenvolveranse en Madrid, na sede do ICO, da FUNDACIÓN ICO ou en AXIS.

Contacto:

Fundación SEPI

R/ Quintana, Nº 2, 3ª planta, porta 2. 28008- Madrid

Teléfono: 91 548 83 51 / 91 548 83 55

Email: becas@fundacionsepi.es

50 Bolsas da Fundación "a Caixa" para cursar estudos de grao
 • As persoas solicitandes deberán ser beneficiarias da dotación fixa por renda, limiar 1 de renda familiar, da bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación e Formación Profesional ou do Gobierno Vasco na convocatoria 2020-2021.
 • Deberán superar o último curso de Bacharelato ou Ciclo Formativo de Grao Superior (CFGS) no curso 2020-2021.
 • As persoas solicitantes que cursasen estudos de Bacharelato deberán superar as probas de acceso á universidade na convocatoria ordinaria 2021.
 • A convocatoria está aberta a todas as áreas do coñecemento.
 • As bolsas son exclusivamente para estudos presenciais, a tempo completo e con dedicación plena.
 • Lass persoas solicitantes que obtivesen unha bolsa deberán formalizar a matrícula dos estudos de grao universitario para o curso 2021-2022 e deberase solicitar a bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación e Formación Profesional ou do Gobierno Vasco para o curso 2021-2022 para a exención do pago das taxas de matrícula.
Data: Data de inscrición Ata o 03/06/2021
 • Matrícula na universidade pública ou o centro de ensino superior público. O importe de matrícula cuberto pola bolsa corresponderase co prezo público fixado por cada comunidade autónoma en cada curso académico. Este concepto unicamente será financiado no caso de denegación da bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación e Formación Profesional ou do Gobierno Vasco para o curso 2021-2022. No caso de que dita bolsa sexa concedida, a matrícula quedará cuberta pola mesma.
 • Dotación mensual de 600 euros como compensación pola dedicación plena ao estudo, que empezará a percibirse cando se inicie o programa de estudos para o que se concedeu a bolsa. Esta dotación percibirase durante os meses do curso académico, cun máximo de 10 meses ao ano.
 • Dotación única inicial de 600 euros para gastos de adquisición de equipamento informático e material.
 • Dotacións adicionais para realizar unha estancia internacional, que inclúen: Dotación mensual de 400 euros adicionais ao longo da estancia internacional. Dotación única de 400 euros para gastos de desprazamento e instalación.
 • Matrícula anual para un curso de idiomas durante toda a duración da bolsa.
 • Programa de acompañamento e formación en habilidades transversais.
 • Dotación final de 250 euros para os gastos relacionados coa expedición do título, a acreditación das cualificacións obtidas e outros gastos administrativos que poidan xerarse, derivados da finalización dos estudos para os que se concedeu a bolsa.

Contacto:

Fundación A Caixa

Para calquera suxestión ou consulta, por favor, diríxeche a: becas@fundacionlacaixa.org

Publicación: BOE 07/05/2021 (Anuncio)

Bolsas Huawei "O futuro das TIC"

Estudante universitaria/ou de grao ou de máster: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías de Telecomunicación, Grao en Enxeñería en Sistemas de Telecomunicación ou Grao en Enxeñería en Informática...

Data: Data de inscrición Ata o 01/07/2021

50 bolsas concedidas por Huawei que cubrirán na súa totalidade os gastos do programa formativo en liña que se desenvolverá na plataforma iLearningX de Huawei, tanto as sesións en directo como os recursos achegados ao estudante para complementar a súa formación, así como un certificado acreditativo por parte de Huawei para quen supere a formación satisfactoriamente.

Os cursos serán impartidos de maneira en liña por expertos de Huawei do 19 ao 26 de xullo. Os 50 estudantes seleccionados recibirán unha bolsa dunha semana de duración para coñecer a contorna dinámica e global de Huawei na contorna en liña, así como a cultura chinesa.

Contacto:

Huawei Technologies España S.L

Rúa Isabel de Colbrand, 22. 28050- Madrid

tel. Fundación Universidade-Empresa 915 489 860

e-correo: huawei@fue.es

5 bolsas de formación práctica en materias de pesca e economía financeira
 • Ter nacionalidade española ou ser nacional dalgún Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, residente legal en España.
 • Título universitario de grao, diplomatura, licenciatura, enxeñería técnica ou superior, ou titulacións equivalentes en materias e especialidades relacionadas coas funcións da Dirección Xeral de Pesca Sustentable para as bolsas da área de recursos pesqueiros, e preferiblemente en estudos de ciencias sociais e xurídicas como, Dereito, Economía, Administración e Dirección de empresas, Xestión e Administración Pública, Relacións Internacionais ou Xornalismo para a bolsa da área de economía financeira.
 • Finalizar os estudos nos seis anos últimos anos.
Data: Data de inscrición Ata o 27/05/2021

1.150 euros brutos mensuais.

Cinco bolsas de formación práctica nas seguintes áreas de coñecemento:

 • 4 bolsas na área de recursos pesqueiros
 • 1 bolsa na área de economía financeira

Contacto:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Paseo Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid

Teléfono: 913 476 033/34

Correo electrónico: drpesmar@mapa.es

Publicación: BOE 06/04/2021 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 560692 (bases completas)

Axudas ao alumnado de ensinanzas artísticas superiores que participan no programa de mobilidade Erasmus+
 • Estar matriculado no curso 2020/21 en calquera dos centros públicos que impartan ensinanzas artísticas superiores na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ter obtido unha bolsa Erasmus+ de mobilidade no curso 2020/21.
 • Non ter desfrutado desta axuda complementaria en convocatorias anteriores.
 • Queda excluído desta convocatoria o alumnado que, con nacionalidade distinta á española, realice a mobilidade no seu país de orixe.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
Data: Data de inscrición Ata o 07/06/2021

 As axudas terán a seguinte contía, en función dos grupos de países determinados no programa Erasmus+:

 • De 195 €/mes para un país de destino do grupo 1 (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia, Reino Unido, Liechtenstein, Noruega).
 • De 165 €/mes para un país de destino do grupo 2 (Austria, Bélxica, Alemaña, Francia, Italia, Grecia, Chipre, Países Baixos, Malta, Portugal).
 • De 125 €/mes para un país de destino do grupo 3 (Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Romanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, República de Macedonia do Norte, Turquía).

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Xefatura Territorial

Praza Luís Seoane, s/n. 15008 A Coruña

Teléfono: 981 184 701

Publicación: DOG 06/05/2021

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento ED322A

4 bolsas de formación para persoas tituladas en ciclos formativos de acuicultura
 • Estar en posesión dun ciclo formativo de acuicultura: Operacións de Cultivo Acuícolas, Cultivos Acuícolas, Produción Acuícola ou Acuicultura.
 • Ter nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea ou persoas estranxeiras con permiso de residencia e con dominio dalgunha das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Non ter sido beneficiario ou beneficiaria destas bolsas ou outras similares en anteriores convocatorias.
 • Ter cursado os estudos nalgún dos centros públicos ou privados situados na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Data: Data de inscrición Ata o 27/05/2021

O importe bruto mensual de cada bolsa será de 900 €.

As persoas beneficiarias realizarán as actividades prácticas de produción de cría de bivalvos nas instalacións do Instituto Galego de Formación en Acuicultura na Illa de Arousa (Igafa).

Contacto:

Consellería do Mar. Xefatura Territorial da Consellería 

Rúa Ramón y Cajal, nº 2 -5º. 15006 A Coruña 

Teléfono: 981 182 029

Publicación: DOG 27/04/2021 

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento PE601C

Bolsa para facer prácticas na oficina española de turismo en Roma
 • Nacionalidade española ou nacional dun Estado membro da Unión Europea.
 • Titulación: estar en posesión na data de aceptación da bolsa dun grao universitario ou titulación homologada ou equivalente ou xustificante do pagamento das taxas que dan dereito á expedición do título. O título achegado, non poderá ser anterior ao 1 de xaneiro de 2015. Tamén serán admitidas aquelas candidadaturas de persoas cuxa titulación fose obtida nunha data anterior e estean en posesión dun mestrado universitario relacionado directamente co turismo expedido a partir do 1 de xaneiro de 2015.
 • Linguas:
  • Galego: nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
  • Nivel B1 en italiano, acreditado mediante certificación dunha institución académica oficial. 
 • En ningún caso poderán ser persoas beneficiarias desta bolsa aqueles solicitantes que fosen adxudicatarios dela en edicións anteriores. 
Data: Data de inscrición Ata o 31/05/2021

40.584,60 €

Contacto:

Axencia Turismo de Galicia. Área de Calidade e Proxectos Europeos

Estrada Santiago-Noia, km 3, 15897 Santiago de Compostela

Teléfonos: 981 54 25 67 e 981 54 74 06

Enderezo electrónico: proxectos.turismo@xunta.gal

Para dúbidas relacionadas con dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención ao presentar os formularios por vía electrónica: teléfono de información 012 ou correo electrónico 012@xunta.es

Publicación: DOG 30/04/2021 

Sede elctrónica: procedemento TU981B

900 bolsas para a introdución na investigación científica en institutos do CSIC
 • Estudantes universitarios cursando estudos de grao ou máster que teñan completados, polo menos, o 50 % dos créditos (ECTS) correspondentes ao grao.
 • Acreditar unha nota media de grao nunha escala decimal de 0-10 ou de 0-4 e con 2 decimais, igual ou superior ao indicado en cada ficha descritiva establecida por cada ICU.
 • Requisitos específicos establecidos en cada ficha descritiva establecida por cada ICU.
 • Non gozar ou gozar unha bolsa dentro da mesma modalidade do Programa JAE.
Data:

Importe mínimo mensual: 600 euros. Importe máximo mensual: 1000 euros.

Contacto:

Centro Superior de Investigacións Científicas-CSIC

Contacto: jaeintro@csic.es

Publicación: BOE 23/04/2021

Base de Datos Nacional de Subvencións: BDNS(Identif.) 556900

Bolsas Santander Tecnoloxía | Dixital Experience - IBM
 • Ser maior de 18 anos
 • Residente de España.
 • O proceso de selección deste programa levará a cabo nunha fase, en base a: Test de habilidades (aqueles candidatos que cumpran os requisitos desta convocatoria, recibirán unha invitación durante o proceso de rexistro para realizar o mencionado test).
Data:

O curso estará dispoñible entre o 14 de xuño ao 25 de xullo de 2021.

Data de inscrición Ata o 23/05/2021
 • O Programa consistirá na concesión de 1.000 bolsas de 6 semanas para a realización dun curso en liña cunha duración de 23 horas e non tutorizado deseñado entre Universia España e IBM para formación en competencias dixitais básicas máis relevantes na transformación dixital, entre as que se atopan, Design Thinking, Blockchain, Cyber, Problem solving e Watson.

Contacto:

Bolsas Santander

becassantander@gruposantander.es

Premios fin de carreira para o alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia
 • Teren cursado integramente os estudos da titulación universitaria pola que opta ao premio nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
 • Teren rematada a titulación oficial de grao no curso académico 2019/20.
 • No programa de simultaneidade de graos, ter rematado os dous graos no curso académico 2019/20.
 • Teren unha puntuación media no seu expediente académico igual ou superior a 8,50 puntos, para o alumnado das ramas de coñecemento de Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias e Ciencias da Saúde; e 7,50 puntos, para o alumnado da rama de Enxeñaría e Arquitectura.
 • Non poderán obter un premio fin de carreira aquelas persoas que xa obtiveron un en anteriores convocatorias.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. 
Data: Data de inscrición Ata o 24/05/2021

3.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Secretaría Xeral de Universidades

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela  

Teléfono: 981 544 430 / 981 545 431/ 981 545 433

Dúbidas relacionadas coa convocatoria: orientacion.sug@edu.xunta.es

Dúbidas, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios: teléfono de información 012 e 012@xunta.gal 

Publicación: DOG 23/04/2021 

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento ED415A 

Convocados os premios extraordinarios de bacharelato, curso 2020/21
 • Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2020/21 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.
 • Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. 
Data: Data de inscriciónDende o 27/04/2021 ata o 26/05/2021

1.000 €, un diploma acreditativo, a anotación no expediente académico da distinción e farase constar nas certificacións académicas que se emitan.

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Edificio Administrativo San Caetano s/n, bloque 2, 1º andar. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 881 997 383 / 981 540 205 / 981 540 188

Dúbidas relacionadas coa convocatoria: premios@edu.xunta.gal

Dúbidas, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios: teléfono de información 012 e 012@xunta.gal 

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento ED311A 

Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades sociais sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese social en materia de igualdade e diversidade

Beneficiarios. Poderán acceder á condición de persoa beneficiaria as persoas físicas, as xurídicas, as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, estean validamente constituídas e poidan levar a cabo as actividades ou proxectos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.

Requisitos beneficiarios:

 • Que teñan sede social ou delegación no termo municipal da Coruña.
 • Que carezan de fins de lucro e que, de acordo cos seus estatutos, teñan entre os seus obxectivos e finalidades a promoción efectiva da igualdade e/ou a inclusión social das diversidades.
 • Que estean inscritas no REMAC, no caso en que a forma xurídica da entidade sexa susceptible de ser inscrita.
Data: Data de inscrición Ata o 14/05/2021
 • O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado será do 95% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente de financiamento propio por parte das entidades será como mínimo do 5%.

Contacto:

Concello da Coruña

Tel.: 010 / 981 184 200

Publicación: BOP 14/03/2021

Subvencións para apoiar o funcionamento e a dinamización de actividades de interese social, cívico e cultural 2021 - Concello da Coruña
 • Asociacións e Federacións Veciñais inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións da Coruña (REMAC).
 • Liña 1: carezan de local municipal en réxime de cesión ou noutras condicións de uso gratuítas, como sede da entidade ou espazo propio.
 • Liña 2: presenten un proxecto, programa ou actividade que se axuste ao obxecto da subvención debidamente detallado e orzado.
Data:

Prazo de execución das actividades: entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021.

Data de inscrición Ata o 14/05/2021
 • Obxecto:
 • Liña 1: Gastos de funcionamento. É obxecto desta liña outorgar subvencións para apoiar economicamente os gastos de funcionamento das asociacións veciñais que carezan de locais municipais en réxime de cesión ou noutras condicións de uso gratuítas durante o presente ano (no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro), de acordo con criterios obxectivos que ponderen a importancia e representatividade de cada unha delas.
 • Liña 2: Apoio de programas, proxectos e/ou actividades. É obxecto desta liña outorgar subvencións para apoiar os programas, proxectos e/ou actividades de interese cívico, social ou cultural que realicen as asociacións do Concello da Coruña.

Contacto:

Concello da Coruña

Teléfono de atención cidadá: 010 / 981 184 200

Publicación: BOP 14/04/2021

Subvencións para entidades sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese social para o exercicio 2021 - Concello da Coruña
 • Poderán acceder á condición de persoa beneficiaria as persoas físicas, as xurídicas, as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, estean validamente constituídas e poidan levar a cabo as actividades ou proxectos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.
 • Que teñan sede social ou delegación no termo municipal da Coruña.
 • Que carezan de fins de lucro e que, de acordo cos seus estatutos, teñan obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención e ademais, que a actividade ou proxecto para a que se solicite a subvención teña como finalidade a cooperación en actividades ou proxectos de promoción e reinserción social, a prestación de servizos sociais e, en xeral, as que persigan un interese social no ámbito dos servizos sociais, no termo municipal da Coruña, a realizar durante o ano 2021.
 • Que estean inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello da Coruña (REMAC), no caso en que a forma xurídica da entidade sexa susceptible de ser inscrita.
 • Se a actividade ou o proxecto para o que se solicita a subvención ten como suxeitos a menores de idade, deberá presentarse unha declaración xurada de que todo a persoa.
 • Que acrediten que os seus fins ou obxectivos, sistema de admisión ou acceso, funcionamento, traxectoria, actuación, organización ou estatutos non son contrarios ao principio de igualdade entre mulleres e homes na diversidade.
 • Que acrediten que cumpren as obrigacións establecidas na Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
Data: Data de inscrición Ata o 14/05/2021
 • O importe máximo que se poderá conceder para cada proxecto é de oito mil euros (8.000,00 €), podendo solicitar a entidade un máximo dun proxecto.
 • O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado será o 90% do total do mesmo.
 • En consecuencia, o coeficiente de financiamento propio será como mínimo do 10%. O coeficiente de financiamento propio poderá estar constituído tanto pola achega propia da entidade solicitante como daqueloutras achegas procedentes doutras persoas e/ou entidades públicas ou privadas. As achegas deben ter sempre carácter dinerario, non admitíndose achegas en especie.

Contacto:

Concello da Coruña

Teléfono de atención cidadá: 010 / 981 184 200

Publicación: BOP 14/04/2021

INEGA: Plan RENOVE ELECTRODOMÉSTICOS 2021

Son subvencionables a substitución de electrodomésticos das tipoloxías indicadas a continuación,  por outros novos da mesma tipoloxía e con etiqueta de clasificación enerxética establecidos:

 • Frigorífico e frigorífico-conxelador con clasificación enerxética A, B, C ou D
 • Conxelador con clasificación enerxética A, B, C ou D
 • Lavadora A, B ou C
 • Lavalouza A, B ou C
 • Placas de cociña de indución total (soamente tecnoloxía de indución, non mixtas)
Data:

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 20 de abril de 2021 ás 9.00 horas e rematará o 30 de setembro de 2021 ou cando se esgoten os fondos.

Contacto:

INEGA

r/ Avelino Pousa Antelo nº 5

15707 - Santiago de Compostela - (A Coruña)

Tlf.: 981 541 500‎

Email: inega.info@xunta.gal

Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas

Actuacións protexibles:

 • Serán actuacións susceptibles de acollerse ao programa de préstamos cualificados as previstas no anexo II da orde pola que se establecen as bases reguladoras deste programa:
  • Obras de adecuación estrutural e construtiva, de adecuación das condicións de habitabilidade do edificio ou da vivenda e de mellora de eficiencia enerxética.
  • Obras de adecuación dos edificios ou das vivendas e os seus accesos á normativa vixente sobre accesibilidade. Relacionadas coa supresión de barreiras arquitectónicas.
  • Obras de adecuación do acabamento xeral do edificio e das vivendas aos principios da boa construción.
 • No caso de obras consistentes no remate en edificios ou vivendas cuxos paramentos de fachada e/ou cubertas non estivesen rematadas, deberanse cumprir as seguintes condicións para acceder ao programa: a) Incluír o remate de todas as fachadas e/ou cubertas da edificación. b) Xustificar que a edificación ten unha antigüidade mínima de dez anos e que foi habitada durante un mínimo de cinco anos.
 • As obras de rehabilitación non poderán estar iniciadas no momento de presentar a solicitude da axuda.

Persoas beneficiarias

 • Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas que promovan as actuacións de rehabilitación, xa sexan propietarias ou teñan calquera outro título que acredite a posesión do inmoble, así como as persoas membros de comunidades de propietarios/as partícipes nas actuacións promovidas pola correspondente comunidade en función da súa porcentaxe de participación. Así mesmo, as comunidades de propietarios/as poderán ser beneficiarias dos préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios, se ben non poderán obter axudas de subsidiación dos xuros dos citados préstamos.
 • Non poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas propietarias de locais, agás os casos en que se pretenda a súa conversión en vivenda.
 • Para acceder aos préstamos, os ingresos da unidade de convivencia da persoa solicitante non deberán superar 6,5 veces o IPREM. Esta limitación non se aplicará aos supostos de préstamos solicitados directamente polas comunidades de propietarios/as.
 • Para poder acollerse ás axudas económicas directas, os ingresos da citada unidade de convivencia non poderán ser superiores a 5,5 veces o IPREM.
Data: Data de inscrición Ata o 01/09/2021

As axudas financeiras poderán consistir en:

a) Préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas dirixidos a financiar a execución destas actuacións e concedidos polas entidades de crédito que participen no desenvolvemento deste programa.

b) Axudas económicas directas, consistentes na subsidiación dos xuros do préstamo cualificado. A porcentaxe da subsidiación dos xuros do préstamo e a súa duración dependerá do nivel de ingresos da unidade de convivencia da persoa prestameira.

Contacto:

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Av. Salvador de Madariaga, 0, 15008 A Coruña

Tel.: 881 881 095 / 981 18 48 01

http://igvs.es/

Publicación:

- Convocatoria: DOG18/03/2021

- Bases reguladoras: DOG 14/01/2020

Procedemento sede electrónicaVI406B

Bolsas de Excelencia AVENIR – Destino Francia
 • Programa dirixido a estudantes con residencia en España que van estudar a nivel de educación superior en Francia durante o curso académico 2021/2022, xa sexa no marco dunha mobilidade individual (todo un Grao ou Máster en Francia ou un Doutoramento en co-tutela), dun dobre-diploma franco-español ou dunha mobilidade Erasmus+.
 • Dado o carácter social destas bolsas, a renda familiar acreditada valorarase no proceso de selección.
 • Os candidatos deben ter en conta o nivel de idiomas que require cada un dos centros de ensino superior de destino, sendo recomendable un nivel B2 de francés.
 • Utilizar o formulario de candidatura na web https://www.dialogo.es/es/becas-avenir-2021-2022-destino-francia.html
Data: Data de inscrición Ata o 16/05/2021

O importe de cada Bolsa AVENIR fíxao cada unha das entidades financiadoras. Ver convocatoria.

Resumo das bolsas ofertadas polas 40 institucións socias do programa:

 • Bolsas de estudos da Embaixada de Francia en España - 21 bolsas.
 • Bolsas de estudos de Universidades españolas - 20 bolsas.
 • Bolsas de estudos de Universidades e Institutos de Estudos Políticos - Máis de 22 bolsas.
 • Bolsas de estudos de Escolas de Enxeñería - Máis de 14 bolsas.
 • Bolsas de estudos de Grandes Escolas de Negocios e Management - Máis de 20 bolsas.
 • Bolsas de estudos de Grandes Escolas especializadas - Máis de 17 bolsas.
 • Bolsas de estudos de Empresas - 6 bolsas.

Contacto:

Asociación Diálogo

Tel.: +34 657 670 104

Email: avenir@dialogo.es

Subvencións para a adquisición de vivenda en centros históricos
 • Posuír a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, ter a residencia legal en España.
 • Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a 6,5 veces o IPREM (ano 2019).
 • Ter subscrito con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2021 un contrato privado ou, se é o caso, unha escritura pública de adquisición dunha vivenda que reúna os seguintes requisitos:
  • Que a vivenda estea situada no ámbito dun centro histórico dos citados no anexo da Orde do 1 de marzo de 2018, nos termos indicados no ordinal segundo e).
  • Que se trate dunha vivenda xa construída. Para estes efectos, admitiranse as vivendas novas, as usadas e as que vaian ser obxecto de rehabilitación.
  • Que o prezo de adquisición da vivenda, no caso de que estea situada no ámbito dun centro histórico dos concellos da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, non supere o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado nos municipios de prezo máximo superior, computando unha superficie útil de 120 m2 e sen incluír os gastos e tributos inherentes á dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8 % no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2 % no suposto de dispoñer de rocho.
  • No caso de que a vivenda estea situada no ámbito dun centro histórico dos concellos non sinalados no parágrafo anterior, o prezo de adquisición non poderá superar o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado situadas na zona I do Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia, computando unha superficie útil de 120 m2, e sen incluír os gastos e tributos inherentes á dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8 % no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2 % no suposto de dispoñer de rocho.
 • Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude, para o caso de dispoñer de escritura pública de compravenda formalizada con anterioridade á data da presentación da citada solicitude, salvo que a vivenda vaia ser obxecto de rehabilitación. Neste caso deberán empadroarse nela no momento da finalización das citadas obras.
 • Que nin a persoa solicitante nin as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia sexan propietarias ou usufrutuarias dalgunha vivenda en territorio español (consultar excepcións na convocatoria).
 • Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa SS e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
 • Tamén poderán ser persoas beneficiarias destas axudas aquelas que, tendo presentado unha solicitude de subvención para a adquisición de vivenda ao abeiro da convocatoria inmediatamente anterior, lle fose denegada por esgotamento do crédito previsto.
Data: Data de inscrición Ata o 01/09/2021

Axudas:

 • A contía da axuda para a adquisición de vivenda será de ata 12.800 euros por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e de 10.800 euros, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos. En todo caso, no suposto de vivendas situadas nun ámbito declarado Área Rexurbe, a contía da axuda será de 15.000 euros por vivenda.
 • As axudas terán o límite do 20 % do prezo de compra da vivenda, o cal non incluirá os gastos e tributos inherentes a esa adquisición.

Obrigas:

 • Destinar a vivenda adquirida a residencia habitual e permanente por un prazo de, polo menos, cinco anos.

Contacto:

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Teléfono: 981 184 801

igvs.coruna@xunta.gal

PublicaciónDOG 15/03/2021

Cámara de Comercio: Bolsas Mobilidade Europea 2021 Garantía Xuvenil

Con carácter xeral, a actuación vai dirixida aos mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que terán que cumprir cos seguintes requisitos:

 • Ser beneficiario do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Ter 18 ou máis anos e menos de 30..
 • Cumprimentar e enviar o formulario de solicitude
 • Ter un coñecemento da lingua inglesa ou idioma de traballo no estranxeiro igual ou superior a un nivel B1. Excepcionalmente poderanse admitir solicitudes de mozas cun nivel de idioma inferior a condición de que, achéguese unha carta asinada por responsable de empresa da acollida, na que se manifeste que o nivel de idioma do novo é suficiente.
 • Non participar en ningún outro Programa ou Plan de Mobilidade, financiado polo FSE ou a Iniciativa de Emprego Xuvenil, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020.
 • Estar en posesión dunha titulación oficial, universitaria ou de formación profesional de grao medio ou superior, ou de calquera outra titulación oficial que o mozo solicitante posúa
Data:

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 26/02/2021 ás 00:00 horas e concluirá o 15/12/2021, ata as 23:59 horas (hora peninsular).

As axudas obxecto da presente convocatoria articúlanse en dúas liñas destinadas, por unha banda, a facilitar a realización de prácticas en empresas da Unión Europea por parte de mozos beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e, doutra banda, favorecer a contratación de mozos beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil en empresas da Unión Europea.

Contacto:

Cámara de Comercio A Coruña

Rua Alameda, 30, 1º

15003 A Coruña

teléfono 981 21 60 72

correo electrónico: movilidad@camaracoruna.com

3ª Convocatoria Extraordinaria Supera COVID para o Programa de préstamo de material informático
 • Poderán ser persoas beneficiarias as que cumpran os seguintes requisitos:
  • Estar matriculada nunha titulación oficial de grao/máster, programa de doutoramento, nun centro propio da UDC durante o curso académico 2020-21, estar ao corrente do pagamento dos prezos públicos e manter a matrícula todo o curso. 
  • Non dispoñer de equipamento informático ou non dispoñer dunha conexión axeitada de internet.
  • Aceptar mediante a declaración de responsabilidade, as condicións da cesión temporal e uso, así como a penalización polo seu incumprimento, de conformidade coas bases da convocatoria.
 • Non poderá participar o alumnado que estea cursando un programa de mobilidade nacional/internacional, no curso 2020-21.
 • O préstamo realizarase logo de que o alumnado interesado presente unha solicitude a través do formulario dispoñible na seguinte ligazón: https://www.udc.es/sape/bolsas_axudas_premios/Programa-prestamo-material-informsuperacovid dirixida á Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade.
Data:

Material que se ofrece para préstamo:

 • 7 ordenadores portátiles (Intel Celeron - 4GB de RAM; 64 GB HDD; 14,1")
 • 119 cámaras Wi-Fi para utilizar como Webcam
 • 136 tarxetas SIM de datos de ORANGE (90GB/mes), de cesión libre, que se activarán para un período de tres meses con posibilidade de ampliar o contrato por conta propia. O alumnado deberá posuir un dispositivo axeitado para o uso da tarxeta SIM190.

A solicitude do ordenador portátil e da cámara Wi-Fi son excluíntes entre si.

Contacto:

Universidade da Coruña

Rúa da Maestranza, 9

15001 A Coruña

+34 981 16 70 00. 

Teléfono de atención ao alumnado: +34 881 01 11 11

Email: sape@udc.gal

XVIII Programa de Bolsas UAH-BSCH "Miguel de Cervantes" de residencia, Universidade de Alcalá
 • Os candidatos deberán estar en posesión do título de grao ou de licenciado ou do nivel académico que lles faculte no seu país de orixe para o acceso a estudos de Máster.
 • Os candidatos residentes en España deben ter a súa residencia habitual nunha localidade que non pertenza ao ámbito de actuación directo á Universidade de Alcalá: A Comunidad de Madrid e a provincia de Guadalaxara (España).
 • A solicitude realizarase na aplicación informática de solicitude de praza en estudos de Máster Universitario, ao mesmo tempo que se cumprimenta a preinscrición.
Data:

As bolsas "Miguel de Cervantes" proporcionan aloxamento gratuíto aos seus beneficiarios na Residencia Universitaria CRUSA Village, en habitación dobre compartida.

A Universidade de Alcalá dispón, a través dos Vicerreitorados de Estudos de Posgrao e de Relacións Internacionais, de 150 Bolsas de Residencia "Miguel de Cervantes" das que 70 asignaranse mediante convenios con Universidades e Institucións internacionais e 80 adxudicaranse mediante o establecido nesta convocatoria a estudantes de Master Universitario durante o curso 2021-2022 (40 para estudantes residentes en España e 40 para estudantes con residencia fóra de España).

Contacto:

Bolsas Cervantes

Email: becas.cervantes@uah.es

Para calquera dúbida relacionada cos requisitos consultar coa Escola de Posgrao en info.postgrado@uah.es.

Publicación: BOCM 23/02/2021

Axudas para a realización de cursos de idiomas na estranxeiro - Fundación ONCE
 • Poderán beneficiarse destas axudas as persoas novas con discapacidade, residentes en España, que queiran participar nun programa de mobilidade internacional para a realización de cursos formativos de inglés, francés ou alemán nalgún país europeo onde algunha destas linguas estea recoñecida como idioma oficial, entre eles: Gran Bretaña, Irlanda, Malta, Francia, Bélxica, Luxemburgo, Suíza, Austria ou Alemaña.
 • Ter unha discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%, recoñecida oficialmente polo Organismo competente da súa comunidade autónoma.
 • Ter cumpridos os 18 anos e non ter cumpridos os 30 no momento da solicitude.
 • Ser beneficiario/a do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no momento da solicitude ou como máximo nos quince días anteriores á solicitude.
 • Estar en posesión dun nivel mínimo B1 do idioma para o que se solicita a axuda ou outro de acordo co establecido no apartado IV da presente convocatoria.
 • Matricularse nalgún curso de idiomas no estranxeiro dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas de duración, durante as cales se deberá recibir formación no idioma seleccionado de polo menos 20 clases semanais dun mínimo de 40 minutos cada unha.
 • Dispoñer dun seguro médico que comprenda a totalidade do período de estancia no estranxeiro para realizar o curso. Este seguro pode ser a tarxeta sanitaria europea en vigor ou calquera outro que se contrate de maneira específica.
 • As persoas interesadas deberán presentar a súa solicitude de maneira telemática a través do portal de bolsas de Fundación ONCE: https://bolsas.fundaciononce.es/ na sección de "Bolsas de idiomas no estranxeiro".
Data:

Os cursos formativos deberán desenvolverse entre o 15 de febreiro de 2021 e o 31 de decembro de 2021.

Data de inscrición Ata o 30/09/2021

As axudas son para sufragar o custo da formación, así como os gastos de viaxe e estancia no estranxeiro, dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas, segundo o seguinte esquema:

 • Programas de 4 semanas......2.000 euros
 • Programas de 6 semanas......3.000 euros
 • Programas de 8 semanas......4.000 euros
 • Programas de 10 semanas....5.000 euros
 • Programas de 12 semanas....6.000 euros

Esta convocatoria de axudas ten por obxecto:

 • Fomentar a formación en competencias lingüísticas da mocidade con discapacidade, a través de estancias no estranxeiro para a súa participación en cursos de inglés, francés ou alemán, en países de fala inglesa, francesa ou alemá.
 • Reforzar a empregabilidade do colectivo de mocidade con discapacidade, para afrontar os retos que a sociedade actual demanda, integrándoos nunha comunidade internacional e multicultural que mellorará os seus coñecementos profesionais e lingüísticos, así como as súas competencias transversais, co fin último de poder desenvolver traballos técnicos e cualificados.

Contacto:

Fundación ONCE

Tel.: 91 50 68 868 / 91 50 65 111

Correo: idiomas@fundaciononce.es

Axudas urxentes para evitar os cortes de subministración eléctrica
 • Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de consumidor vulnerable severo en risco de exclusión social. Terán esta consideración aquelas persoas que reúnan os requisitos para ser consumidor vulnerable severo establecidos no artigo 3 do Real decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regulan a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica, cos límites de renda establecidos no punto 4 do citado artigo e, ademais, estean en risco de exclusión social. Esta situación deberá estar acreditada mediante certificado ou informe social expedido polos servizos sociais correspondentes.
 • Os requisitos que deben cumprir os beneficiarios da axuda son: a) Ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia. b) Ser titulares do contrato de subministración eléctrica. c) Ter contratada a tarifa de último recurso (TUR) con aplicación do bono social de consumidor vulnerable severo (desconto do 40 %), para o que deberán cumprir os límites de renda establecidos. d) Estar en risco de exclusión social, o que será acreditado mediante certificado ou informe social expedido polos servizos sociais. e) Non estar incursos nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 do xuño, de subvencións.
 • As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal
Data: Data de inscriciónDende o 21/01/2021 ata o 02/11/2021
 • Os gastos subvencionables serán o 50 % do importe das facturas de electricidade (calculado segundo o establecido no artigo 12 do Real decreto 897/2017), correspondentes á vivenda habitual do solicitante acollido á tarifa de último recurso (TUR) para consumidor vulnerable severo (bono social do 40 %), que estean pendentes de pagamento e emitidas entre os dous meses anteriores á data da solicitude e o 30 de novembro de 2021 por unha comercializadora de referencia (COR) que teña asinado un protocolo de colaboración coa Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación para evitar os cortes de subministración.
 • A contía da subvención será unha cantidade fixa máxima por solicitante de 300 €/ano, ou de 450 €/ano no caso de familias numerosas, que se irá pagando segundo a comercializadora remita as correspondentes facturas á Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Contacto:

Dirección Xeral de Enerxía

Tel. A Coruña: 981 184 995 / 981 184 948 / 981 18 49 34

ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es

http://ceei.xunta.gal

Publicación: DOG 20/01/2021