CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Bonos PRESCO

- Ser maior de idade.

- A entidade colaboradora habilitará as aplicacións informáticas, para dar de alta ás persoas usuarias dos Bonos Presco, e identificará respecto de cada un deles a seguinte información:

 • Nome e apelidos.
 • Localidade de residencia (código postal).
 • Maioría de idade.
 • DNI.
 • Número de teléfono móbil.
 • Correo electrónico.
Data: ata o 31/12/2021

Os bonos caducan o 31 de decembro.

(Bonos Comercio esgotados)

Accede ás bases 

Contacto:

E-correo: bonospresco@coruna.gal

Tlf: 010

623 prazas para profesorado visitante español no exterior
 • Ter nacionalidade española.
 • Para prazas en Estados Unidos:
 • Acreditar un nivel B1 de inglés.
 • Estar en posesión dalgunha das titulacións que se especifican no Anexo II da convocatoria para Estados Unidos.
 • Dispoñer de, polo menos, dous anos de experiencia docente, a xornada completa, en ensino regrado non universitaria do sistema educativo español ou en ensinos equivalentes doutros sistemas educativos, a partir do curso 2014-2015, nos niveis educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional ou en Ensinos de réxime especial (Escolas Oficiais de Idiomas e Ensinos Artísticas) e Educación de Adultos. Parte da devandita experiencia docente, ha de comprender o curso lectivo 2021-2022 ou acreditar a realización de estudos de posgrao no ámbito educativo, cuxa finalización teña lugar durante os doce meses posteriores á presentación da solicitude para estas prazas.
 • Para prazas en Canadá
 • Acreditar un nivel B2 de inglés.
 • Estar en posesión dalgunha das titulacións que se especifican no Anexo II da convocatoria para Canadá.
 • Dispoñer de, polo menos, dous anos de experiencia docente, a xornada completa, en ensino regrado non universitaria do sistema educativo español ou en ensinos equivalentes doutros sistemas educativos nos niveis educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional ou en Ensinos de réxime especial (Escolas Oficiais de Idiomas e Ensinos Artísticas) e Educación de Adultos. Parte da devandita experiencia docente, ha de comprender o curso lectivo 2021-2022.
 • Non ser, ou non ser, profesor visitante en Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda ou Reino Unido a través de convocatoria do MEFP nos cursos académicos 2020-2021 ou 2021-2022.
 • Para prazas en Emiratos Árabes Unidos:
 • Acreditar un nivel B2 de inglés ou árabe.
 • Estar en posesión dalgunha das titulacións que se especifican no Anexo II da convocatoria para Emiratos Árabes Unidos.
 • Dispoñer de, polo menos, un ano de experiencia docente, a xornada completa, en ensino regrado non universitaria.
 • Para prazas en Irlanda:
 • Acreditar un nivel C1 de inglés.
 • Estar en posesión dalgunha das titulacións que se especifican no Anexo II da convocatoria para Irlanda.
 • Estar en posesión do título de máster que habilita para o exercicio da función docente en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas, do Certificado de Aptitude Pedagóxica, ou equivalente.
 • Dispoñer de, polo menos, dous anos de experiencia docente, a xornada completa, en ensino regrado non universitaria.
Data: Data de inscrición Ata o 21/12/2021

As autoridades educativas participantes ofrecerán ao profesorado seleccionado un contrato nos termos que ambas as partes acorden no que se refire a condicións laborais e á súa data e forma, de conformidade coa lexislación laboral dos países e das autoridades educativas contratantes. Os contratos subscribiranse xeralmente por un ano académico.

Contacto:

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Praza do Rei, 1, 28071 Madrid

Correo electrónico: visitantes2@educacion.gob.es

Publicación:

BOE 27/11/2021 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS (Identif.): 597029 (convocatoria completa).

Bolsas/Premio ao Mérito e Liderado 2022-2023
 • Ter media de sobresaliente en Bacharelato e cursalo en España e acceder a estudos superiores nunha universidade española.
 • Os ingresos da familia deben estar na contorna do Limiar 1 fixado pola Administración: aproximadamente un máximo de 4.000 euros de ingresos anuais por membro da unidade familiar.
 • Comprometerse a:
  • - Facer 50 horas de traballo social ao longo de todo o ano -á súa vontade- e preferentemente en temas educativos.
  • - Asumir un compromiso ético, non legal, de que se no futuro a vida permítecho, axudarás, como mínimo, a outra persoa que estea na túa mesma situación.
Data: Data de inscrición Ata o 19/02/2022
 • Premio económico variable en función das necesidades do solicitante, ata 9.000 euros/ano.
 • Apoio dun titor da Fundación para facilitar o desenvolvemento profesional: por exemplo, conseguir prácticas de verán, mellorar os idiomas, etc.

Contacto:

Fundación Dádoris

e-correo: info@fundaciondadoris.org

www.facebook.com/fundaciondadoris

twitter.com/FDadoris

www.instagram.com/fundaciondadoris

Publicación: BOE 13/11/2021

Bolsas 'a Caixa' Doutoramento INPhINIT Incoming
 • -Os candidatos deben atoparse no primeiros catro anos da súa carreira investigadora e non obter un título de doutoramento con anterioridade ou estar en condicións de solicitalo.
 • -No momento da contratación, os candidatos deben finalizar os estudos que permiten matricularse a un programa oficial de doutoramento en España/Portugal.
 • -Os candidatos non poden residir nin levar a cabo a súa actividade principal (traballo, estudos, etc.) en España/Portugal durante máis de doce meses nos tres anos inmediatamente anteriores á data de peche da convocatoria.
 • -Os candidatos deben acreditar un nivel avanzado de inglés (B2 ou superior).
Data: Data de inscrición Ata o 27/01/2022

Esta modalidade céntrase exclusivamente nas disciplinas STEM: ciencias da vida e a saúde, ciencias experimentais, física, química e matemáticas.

Contacto:

Fundación 'A Caixa'

Avda. Diagonal 621, 629, cp 0828, Barcelona

E-correo: becas@fundacionlacaixa.org

Explorer 2022: Mozos con solucións
 • Ter entre 18 e 31 anos no momento de publicación da convocatoria.
 • Participación: soa/ou ou en equipo (máximo 5 persoas)
 • Presentar unha solución innovadora para o desenvolvemento dun negocio...
Data: Dende o 24/01/2022 ata o 24/04/2022Data de inscrición Ata o 09/12/2021
 • Certificado de participación para os proxectos que completen as actividades do programa.
 • Explorer Trip: Unha viaxe dunha semana de duración no verán de 2022 á 'European Innovation Academy' que se celebrará no Porto/no Porto (Portugal).

O programa Explorer axúdache a experimentar o emprendimiento como opción profesional. Traballarás sobre a túa idea transformándoa nunha solución que contribúa a lograr os ODS 2030, cun enfoque práctico e baseado en dinámicas de aprendizaxe social.

Lugar: UDC A Coruña Space e UDC Ferrol Space

Metodoloxía: learning by doing ( (sesións presenciais ou virtuais e espazo en liña de traballo social e colaborativo).

Tutorización: cada proxecto será guiado e acompañado por un/unha coordinador/a e un Xcouts (mentor/a).

Comunidade: acceso a unha comunidade global de mozos innovadores con máis de 1.000 participantes en cada edición e a incorporación de Explorer Spaces latinoamericanos e europeos.

Contacto:

Explorer

E-correo: emprego.vepem@udc.es / contacto@explorerbyx.org /convocatoria@explorerbyx.org

Whatsapp: 603 04 16 83

Instagram: explorerby

Facebook: @ExplorerByX

7 bolsas de formación práctica no ámbito da Xestión Pública relacionada coa Política Agrícola Común
 • 3 bolsas para persoas con titulación de grao en Economía, Administración e Dirección de Empresas, Administración e Xestión Pública, Dirección e Xestión Pública, ou Dereito.
 • 4 bolsas para peronas con titulación en Ingeniría Agrónoma, grao en Veterinaria, Enxeñería en Ciencias Agronómicas, Enxeñería Agrícola, Enxeñería Agroambiental, Grao en Ciencias Ambientais, Enxeñería Ambiental, Enxeñería do Medio Natural, Enxeñería Forestal, Enxeñería de Montes, Máster Universitario en Enxeñería Agronómica, ou Máster Universitario en Enxeñería de Montes.
 • Terminar os estudos nos último 6 anos.
Data: Data de inscrición Ata o 14/12/2021

1.150 euros brutos mensuais.

Contacto:

Fondo Español de Garantía Agraria

Rúa Beneficencia, 8. 28004 Madrid

Central: 91 347 65 00

Publicación:

BOE 19/11/2021 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 595707

Bolsas de posgrao na estranxeiro Fundación "a Caixa"
 • Ter a nacionalidade española ou portuguesa.
 • Cursar estudos de grao en España (candidatos españois) ou Portugal (candidatos portugueses).
 • Finalizar os estudos entre xaneiro de 2013 e xullo de 2022.
 • Acreditar un nivel avanzado do idioma no que se cursarán os estudos de destino.
Data: Data de inscrición Ata o 02/02/2022
 • Matrícula dos estudos de posgrao para os que se obteña a bolsa.
 • Dotación mensual en función do país de destino.
 • Dotación única inicial dunha mensualidade para gastos de instalación xerais.
 • Outras dotacións adicionais: gastos de visado, viaxes, reembolso de ata 5 solicitudes de admisión, un seguro médico e unha dotación final.
 • Bolsas para cursar estudos de posgrao (máster, doutoramento ou investigación predoctoral) cunha duración máxima de 24 meses.
 • Estudos de posgrao a cursar en calquera país dentro do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e a rexión Asia-Pacífico (Australia, Corea do Sur, India, Xapón, Singapura e China).
 • A convocatoria comprende todas as áreas de coñecemento, pero exclúense os programas de Master of Business Administration (MBA).

Contacto:

Fundación a Caixa

becas@fundacionlacaixa.org

8ª edición do programa Santander Emprega Cultura
 • Os Candidatos deberán dispoñer dun currículo acorde ao perfil requirido para os postos de traballo ofertados.
 • Os Candidatos deberán atoparse en situación de desemprego na data de incorporación ao posto de traballo ofertado.
 • Cada Candidato deberá presentar a súa solicitude dentro do período de presentación e conforme aos criterios fixados nestas bases legais.
 • ...
Data:

Seleccionaranse un total de 10 organizacións e 10 candidatos.

Contacto:

Fundación Santander.

Asignación prazas vacantes nas residencias universitarias da UDC
 • Estudantes que non obtiveran unha praza na convocatoria de prazas para o estudantado da UDC nas residencias públicas universitarias dos campus de Ferrol e A Coruña do ano académico en curso e quedaran en lista de agarda.
 • Estudantes que estean na UDC no marco dun convenio internacional.
 • Estudantes da UDC de grao, máster ou doutoramento, até que finalicen a súa carga docente nos campus da UDC.
 • ...
Data:

A adxudicación realizaraa a Comisión de Extensión Universitaria (CEU) cada vez que se reúna, tendo en conta as solicitudes recibidas até esa data e de acordo cos criterios de prelación do punto 1, excepto no caso das solicitudes que cumpran os requisitos esixidos que serán aprobadas de forma automática e directa polo/a administrador/a da residencia e co visto e prace da vicerreitoría correspondente.

Contacto:

Universidade da Coruña:

 • R/Da Maestranza 9, 15001 A Coruña.
 • Tlf:  981 16 70 00. 
 • Tlf. Atención ao alumnado: 881 01 11 11.
 • E-correo: sape@udc.es
885 axudas para a formación de profesorado universitario (FPU)
 • Persoas que se atopan en posesión do título de grao e que están matriculadas nun programa de doutoramento nunha universidade española no curso 2021-2022.
 • Alternativamente, as persoas solicitantes poderán acreditar que no momento de presentación das solicitudes atópanse en posesión do título de máster ou están matriculados no curso 2021-2022 nun máster universitario oficial que de acceso a un programa de doutoramento no curso 2022-2023, de acordo coa ordenación académica aplicable.
Data: Data de inscriciónDende o 22/11/2021 ata o 17/12/2021

Os contratos predoctorales teñen establecida unha contía mensual de 1.188,49 euros mensuais os dous primeiros anos, 1.273,38 euros mensuais o terceiro ano e 1.591,73 euros mensuais o cuarto ano e dúas pagas extraordinarias cada ano.

Contacto:

Ministerio de Universidades

Paseo da Castelá, 162. 28046 Madrid

Correo electrónico: solicitantes.fpu@universidades.gob.es

Publicación:

BOE 16/11/2021 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 594928

Bonotaxi 2022. Axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade
 • Ser maior de 3 anos.
 • Residir no Concello da Coruña e constar como empadroado.
 • Ter recoñecida legalmente a condición de persoa con discapacidade mediante resolución (ou documento equivalente) do organismo competente da Xunta de Galicia ou Administración competente na que conste que a discapacidade afecta gravemente á mobilidade e impide utilizar os transportes públicos colectivos.
 • No caso de que a persoa solicitante se atope en activo, non ter recoñecido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro título acreditativo. Nin tampouco ter dereito a este servizo a través de ISFAS, MUFACE ou outra entidade.
 • Se a persoa é maior de 18 anos, non constar como titular dun vehículo.
 • Non dispoñer dunha capacidade económica superior ao 210% do IPREM vixente no ano 2022.
 • Estar ao corrente das súas obrigacións fiscais coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), co Concello da Coruña, así como coa Tesourería da Seguridade Social. 
Data: Data de inscrición Ata o 16/12/2021

O crédito total da convocatoria dividirase a partes iguais entre todas as persoas solicitantes que reúnan os  requisitos, sen que a contía concedida a cada unha delas individualmente supere o importe de 1.000,00 €.

Os bonos-taxis serán entregados en soporte papel, polo importe total da axuda concedida, e con importes de 0,50, 1,00 € e 3,00 €. 

Contacto:

Concello da Coruña

Praza de María Pita, s/n. 15001 A Coruña

Teléfono de información 010

Publicación: 

BOP 16/11/2021 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 594616

Come On. Bolsas Orange para mulleres STEM
 • Estudantes ou Tituladas Universitarias fai máximo 2 anos que estean a cursar estudos en disciplinas relacionadas coas ciencias, tecnoloxía, enxeñería ou matemáticas...
Data: Data de inscrición Ata o 06/12/2021
 • Bolsas remuneradas adaptadas ás necesidades: 7 ou 5 horas.
 • Posibilidade de modalidade semipresencial, adaptada ao contexto actual.

Contacto:

Orange Espagne S.A.Ou.

R/ Parque Empresarial A Leira, Paseo do Club Deportivo, 1. 28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid)

tel.: 91 252 120 0

IV Premio UDC Sostenibilidad a TFG e TFM 2021
 • Os premios UDC SUSTENTABILIDADE presentan dúas modalidades:
  • Premio aos traballos fin de grao da UDC que mellor integraren as dimensións da sustentabilidade nos seus proxectos.
  • Premio aos mellores traballos fin de mestrado da UDC que mellor integraren as dimensións da sustentabilidade nos seusproxectos.
 • Podensercandidatos/asnestaconvocatoriaos/asestudantesdaUDCquedefenderon os TFG e TFM no ano 2021. Os/as candidatos/as, polo feito de se presentaren, outorgan permiso á OMA-UDC para publicar o traballo, na forma de memoria publicable, unha vez revisada de acordo coas indicacións da Comisión de avaliación.
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2021

En cada modalidade concederanse dous premios, I e II premio, e dous accésits, segundo se indica a continuación:

 • Cada traballo premiado e os accésits recibirá un diploma acreditativo e a publicación nunha colección da UDC.
 • O I premio en cada modalidade recibirá ademais 800 euros (sobre o que se aplicará unha retención do 19% deIRPF).
 • O II premio en cada modalidade recibirá ademais 400 euros (sobre o que se aplicará unha retención do 19% deIRPF).

Contacto:

Oficina de Medio Ambiente (OMA-UDC)

Edificio Xoana Capdevielle. Campus de Elviña, s/n. 15071- A Coruña

tel.: 981 167 000 ext. 5688 / 5626 / 7769

e-correo: oma@udc.gal

Bolsas de Excelencia Eiffel 2022
 • Nacionalidade non francesa.
 • Coñecemento de francés ao nivel requerido do curso.
 • A nivel máster, a persoa candidata debe ter 25 anos como máximo a data da campaña de candidatura de 2022, é dicir, ter nacido despois do 31 de marzo de 1996. A nivel doutorado, a candidata ou candidato debe ter 30 anos como máximo a data da campaña de candidatura de 2022, é dicir, ter nacido despois do 31 de marzo de 1991.

Para máis información consultar o Vademecum nos documentos adxuntos.

Data: Data de inscrición Ata o 07/01/2022

Nivel máster: importe mensual de 1.181€

Nivel doutorado: importe mensual de 1.700€

- O programa consta de dous compoñentes:

 • Máster, que permite financiar unha formación que conduce a diploma de nivel master, de 12 a 36 meses.
 • Doutorado, que permite financiar mobilidades de 12 meses.

- Os campos de estudos son:

Ciencia e tecnoloxía

 • Bioloxía e saúde
 • Transición ecolóxica
 • Matemáticas e dixital
 • Ciencias de enxeñería

Ciencias humanas e sociais

 • Historia, lingua e civilización francesa
 • Dereito e ciencias políticas
 • Economía e xestión

Contacto:

Alianza Francesa na Coruña

Rúa Real, 26, 15003 A Coruña

tel.: 981 22 23 56

Espacio Campus France Espagne en Madrid (sede)

Ambassade de France en Espagne

Calle Marqués de la Ensenada, 1028004 Madrid

tel.: 917 007 759

e-correo: madrid@campusfrance.or

Campus France

28 Rue de la Grange-aux-Belles, 75010 Paris

tel.: +33 01 40 40 59 30

e-correo: candidatures.eiffel@campusfrance.org

campusfrance.org

Axudas para o estudantado da UDC en situacións de dificultades económicas para o curso 2021/2022
 • Alumnado matriculado nun centro da UDC en estudos oficiais de grao ou máster, que manteña a matrícula durante todo o curso 2021/22
 • Estar nunha situación de dificultade económica debidamente acreditada que lle impida ao estudante a continuación dos seus estudos.
 • Non dispor doutras axudas públicas ou privadas destinadas a esta mesma finalidade ou non cumprir os requisitos para obtelas. 
 • Os créditos ou materias obxecto da axuda serán aqueles nos que o alumno ou alumna estea matriculada con data 31/12/2021.
 • A axuda só sufragará os créditos ou materias de primeira e segunda matrícula, no caso de estudos de grao, e só os de primeira matrícula nos estudos de máster.
 • A axuda calcularase unha vez realizadas as exencións e bonificacións do pagamento dos prezos públicos aos que teñan dereito as persoas beneficiarias na súa matrícula. 
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2022

A contía da axuda non poderá superar os mil euros e terá por finalidade sufragar os prezos públicos da matrícula.

Contacto:

Universidade da Coruña. Sección de Bolsas

Pavillón de Estudantes, Campus de Elviña (A Coruña)

Tel. 981 167 000

Enderezo electrónico: bolsas@udc.gal 

Becas Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education
 • Ser usuario da plataforma de Becas Santander e rexistrarse na convocatoria correspondente. 
 • Ser maior de 18 anos. 
 • Ter nacionalidade ou residencia en Alemaña, Arxentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México, Polonia, Portugal, Reino Unido ou Uruguai.
Data: Data de inscrición Ata o 10/01/2022

Certificado de acreditación selado por MIT Professional Education.

 • As persoas participantes poderán escoller entre: 
 1. Transformación Digxital. Tecnoloxías e as súas aplicacións prácticas.
 2. Machine Learning. Tecnoloxía na toma de decisións.
 3. Deseño de Solucións Eficaces con MITdesignX. enfoque.
 4. Xestión de Familias de Produtos. Dende a estratexia ata a implementación.
 5. Xestión do Desenvolvemento Tecnolóxico.

Estos cursos teñen unha duración de 8 a 9 semanas, en formato online, están dispoñiibles en castelán, inglés ou portugués e, na súa maioría, non requieren dun coñecemento previo específico.

Contacto:

MIT Professional Education

700 Technology Square Building NE48-200 Cambridge, MA 02139 USA

e-correo: mitpe@globalalumni.org

Bonos Albergues REAJ
 • Os Bonos Albergues REAJ individuais poderán ser solicitados por calquera persoa física que teña entre 18 e 30 anos e teña residencia legal en España. No momento da solicitude do bono o usuario deberá ser menor de 31 anos. Unha vez cumpridos os 31 anos, non poderá ser solicitante do bono (aínda que si que poderá trocalo no caso de que o solicitase antes de cumprir os 31).
 • Os Bonos Albergues REAJ de grupo poderán ser solicitados por calquera grupo legalmente constituído que teña NIF e estea recoñecidos por algunha administración como grupo.
 • Inscrición: formulario habilitado para iso na web www.reaj.com.
Data:

Os bonos poderanse trocar desde o 18 outubro de 2021 ata o 15 de xuño de 2022 (ou ata finalizar existencias).

 • A campaña Bonos Albergues REAJ componse de 800 bonos, distribuídos da seguinte maneira:
  • Bonos Individuais de 30€: Emitirase un máximo de 700 bonos de ata 30€ (IVE incluído) para utilizar nos "albergues colaboradores".
  • Bonos Grupales de 200€: Emitirase un máximo de 100 bonos de ata 200€ (IVE incluído) para utilizar nos "albergues colaboradores".
 • Os conceptos nos que poderá utilizarse o bono son os de aloxamento e manutención, sendo necesario polo menos pasar a noite unha noite no albergue.

Contacto:

Rede de Albergues Xuvenís REAJ

contacto@reaj.com

Convocatoria bolsas comedor UDC 2021-22
 • Alumnado matriculado nun centro da UDC en estudos oficiais de grao ou máster a tempo completo, no réxime presencial, e que manteña a matrícula durante todo o curso 2021/22.
 • As persoas solicitantes deberán cumprir polo menos un dos seguintes requisitos:
  • 1.- Estar aloxadas durante todo o curso académico nunha residencia universitaria da UDC, no marco da convocatoria de prazas nas residencias públicas universitarias dos campus de Ferrol e A Coruña para o estudantado da UDC, (Resolución reitoral do 14/06/2021), publicada no Taboleiro Electrónico Oficial (TEO) da UDC o 14/06/2021. Deberán ademais estar ao corrente no pago dos recibos.
  • 2.- Ter concedida unha axuda da convocatoria da UDC para o estudantado en situacións de dificultades económicas, no curso 2021/22.
  • 3.- Ter concedida unha axuda da convocatoria da UDC do programa para a promoción dos estudos universitarios entre persoas solicitantes de asilo ou protección internacional "Join our commitment to action: emergency support for students from wartorn countries and conflict affected societies", para o cuso 2021/22. 2ª
 • Incompatibilidades: Esta bolsa é incompatible con calquera outra axuda ou bolsa destinada ao mesmo fin de calquera administración ou entidade pública ou privada.
Data: Data de inscrición Ata o 31/05/2022
 • Concederanse un total de 200 bolsas por importe de 500€ cada unha, que se abonarán nun único pago.

Contacto:

Universidade dá Coruña

Rúa dá Maestranza, 9 15001 A Coruña

Tel.: +34 981 167 000

Beca Joana Biarnés para mozos e mozas fotoperiodistas
 • Maiores de 18 e menores de 35 anos (ambos os dous incluídos).
 • Residencia fiscal en España.
 • O proxecto pode ser individual ou colectivo. Cada participante poderá presentar só unha proposta, sexa de xeito individual ou colectivo. No caso de recepción de propostas realizadas por máis dunha persoa, todas deberán cumprir os requisitos anteriormente indicados.
Data: Data de inscrición Ata o 20/12/2021

8.000 euros ao autor/a ou equipo seleccionado para levar a cabo a súa investigación

Asesoramento dun/ha titor/a con ampla experiencia docente e profesional.

Beca de formación en EFTI-Centro Internacional de Fotografía e Cine, valorada en 3.000 euros.

Contacto:

Photographic Social Vision

Carrer de Trafalgar, 19 - 1ºB, 08010 Barcelona

tel.: 932 17 36 63

e-correo: beca@photographicsocialvision.org

Bolsa de investigación en folclore do INAEM e CIOFF 2021
 • Poderán optar a esta bolsa acodes tanto individuais como equipos de traballo formados para o efecto. Neste segundo caso, o equipo debe estar representado por un director responsable do proxecto.
 • A bolsa deste ano estará dedicada ao tema "Baile, danza e música popular (canción e instrumentos musicais), relativas a calquera das diferentes culturas do territorio español".
 • Para a valoración das propostas, os candidatos deben mandar a súa solicitude acompañada, entre outras cousas, do seu currículo e dunha memoria detallada que especifique o interese do traballo, a metodoloxía para empregar, a amplitude, duración e etapas da investigación e as fontes e centros de traballo...
Data: Data de inscrición Ata o 27/12/2021

4.500€

Contacto:

CIOFF

C/ Mata, 23, 3º I. 13004- Cidade Real

Apartado de Correos 1. 13080- Cidade Real

tel.: 926 619 195 / 660 185 340

e-correo: cioff.esp@cioff.es

Préstamo material informático para o curso 2021-22
 • Estar matriculado/a nunha titulación oficial de grao/máster/programa de doutoramento nun centro propio da UDC durante o curso académico 2021/22, e ao corrente do pagamento dos prezos públicos correspondentes. Cómpre manter a matrícula todo o curso.
 • Non dispoñer de equipamento informático ou non dispoñer dunha conexión axeitada a Internet.
 • Aceptar, mediante declaración de responsabilidade, as condicións da cesión temporal e o uso, así como a penalización polo seu incumprimento.
 • Non poderá ser beneficiario o alumnado que estea a participar nun programa de mobilidade nacional/internacional no curso 2021/22.
 • O préstamo é incompatible coa percepción de calquera axuda de carácter público ou privado para a mesma finalidade.
Data: Data de inscriciónDende o 06/10/2021 ata o 27/01/2022

Material en préstamo:

 • 42 ordenadores portátiles (Intel Celeron de 4 GB de RAM; 64 GB HDD; 14,1")
 • 110 cámaras wifi para utilizar como cámara web.
 • 90 tarxetas SIM de datos de Orange (90 GB/mes) de cesión libre, que se activarán para un período de tres meses, con posibilidade de ampliar o contrato por conta propia. O alumnado deberá posuír un dispositivo axeitado para o uso da tarxeta SIM.

Bases da convocatoria de préstamo material informático.

Contacto:

Universidade da Coruña (UDC)

Rúa da Maestranza nº9

15001- A Coruña

Tel: 981 167 000

Mail: rpd@udc.gal 

        dpd@udc.gal

Data: