CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
2 prazas de alfabetizadores/as de adultos no Concello de Arteixo
 • -Ter a nacionalidade española, ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.
 • -Estar en posesión de título universitario que posibilite acceso ao grupo A2 de conformidade ao establecido no texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro (grao universitario ou antigas diplomaturas universitarias e equivalentes).
 • -Estar en posesión do título de galego Celga IV ou equivalente.
Data: ata o 02/06/2021

30,20€

Contacto:

Concello de Arteixo

Praza Alcalde Ramón Dopico nº 1

 15142 - Arteixo

Tel: 981 60 00 03

Mail: correo@arteixo.org

          rendas@arteixo.org

BOE 13/05/2021

BOP 25/03/2021

1 Traballador/a social para o Concello de Neda
 • -Ter a nacionalidade española, ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.
 • -Estar en posesión do título de Grao universitario en Traballo Social, Diplomado en traballo social ou titulación universitaria de grao equivalente.
Data: ata o 21/05/2021

Contacto:

Concello de Neda

Av. Algeciras nº34

15510- Neda

Tel: 981 38 00 39

Mail: correo@neda.gal

BOP 13/05/2021

Bolsa de traballo de persoal laboral temporal como axente de igualdade do Concello de Boimorto
 • Ter Grao, Licenciatura ou Diplomatura en igualdade, socioloxía, psicoloxía, dereito, ciencias políticas e de administración, psicopedagoxía ou pedagoxía, traballo social, educación social ou equivalente da área de ciencias sociais e xurídicas.
 • Ter formación especializada en materia de igualdade de xénero ou violencia de xénero ( mínimo 500 horas), salvo no caso do Grao de Igualdade.
 • Celga 4...
Data: Data de inscrición Ata o 25/05/2021

Contacto:

Concello de Boimorto

R/ Vilanova, 1. 15817- Boimorto (A Coruña)

tel: 981 516 020

e-correo: correo@boimorto.es 

Publicación: BOP 05/05/2021

1 praza de Axente de Igualdade para o Concello de Brión
 • -Ter a nacionalidade española, ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.
 • - Titulación necesaria (grao, licenciatura ou diplomatura):
  • Igualdade.
  • Socioloxía.
  • Psicoloxía.
  • Psicopedagoxía.
  • Pedagoxía.
  • Traballo social.
  • Educación social.
 • -Ter formación especializada en materia de igualdade de xénero ou violencia de xénero (mínimo 500 horas).
 • -Posuír o título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega Celga 4, equivalente ou superior.
Data: ata o 21/05/2021

Contacto:

Concello de Brión

Praza do Concello nº1 

15865- A Coruña

Tel: 981 88 70 06

Mail: concello@concellodebrion.gal

BOP 13/05/2021

3 prazas Persoal de Limpeza de Locais do Concello de Poio
 • Certificado de escolaridade ou equivalente...
Data: Data de inscriciónDende o 06/05/2021 ata o 25/05/2021

16€

Contacto:

Concello de Poio

Praza do Mosteiro, 1, San Xoán. 36995- Poio (Pontevedra)

tel.: 986 770 001

e-correo: empregolocal@concellopoio.gal 

Publicacións:

BOE 05/05/2021

BOPPO 16/04/2021

BOPPO 12/05/2020

BOPPO 11/05/2020

1 posto de Técnico/a medio de arquivos para o Concello de Ordes
 • -Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.
 • - Titulación universitaria na área de artes e humanidades ou ciencias sociais e xurídicas.
 • -Certificado de lingua galega nivel 4 (Celga 4) ou equivalente.
Data: ata o 26/05/2021

Contacto:

Concello de Ordes

Alfonso Senra nº 108

15680-  Ordes

Tel: 981 680 002

Mail: info@ordes.gal

BOP 11/05/2021

Prazas de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra
 • Prazas de técnico/a informático/a: título de bacharelato ou o de técnica ou técnico ou equivalente.
 • Praza de programador/a xestión de expedientes: título de Bacharelato ou o de técnica ou técnico ou equivalente.
 • Prazas de condutores/as maquinistas:  
  • Título de Bacharelato superior ou equivalente
  • Carné de conducir tipo B, C1, C, D1, D, BE e CE
 • Praza de oficial/a fontaneiro/a calefactor/a: título de graduado ou graduada en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente.
 • Praza de oficial/a de comedor reservada a persoas con discapacidade: 
  • Título de graduada ou graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente.
  • Acreditar unha discapacidade igual ou superior ao 33% 
Data: Data de inscrición Ata o 24/05/2021

Número de prazas vacantes, denominación e características:

 • Tres prazas de técnico/a informático/a nivel 3, encadradas na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, integradas no grupo C1, polo sistema de oposición libre.
 • Unha praza de programador/a xestión de expedientes, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, integrada no grupo C1, polo sistema de oposición libre. 
 • Tres condutores maquinistas, encadrados na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integrada no grupo C1, polo sistema de oposición libre.
 • Unha praza de oficial/a fontaneiro/a calefactor/a, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integrada no grupo C2, polo sistema de oposición libre.
 • Unha praza de oficial/a de comedor, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integrada no grupo C2, polo sistema de oposición libre, reservada a persoas con discapacidade.

Contacto:

Deputación Provincial de Pontevedra

Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n - 36071 Pontevedra

Telf.  986 804 100 

Publicación: 

BOPPO 06/04/2021 

BOE 03/05/2021

Persoal para a brigada de incendios no Concello de Muros
 • -Ter nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.
 • -Ser maior de idade.
 • -Estar en posesión do carné de conducir tipo B.
 • -Titulación requerida:
  • Peón condutor e peón: Certificado de escolaridade, equivalente ou superior.
  • Capataz: enxeñeiro/a de montes, enxeñeiro/a técnico forestal, técnico/a superior en xestión de organización de recursos naturais e paisaxísticos, técnico/a en traballos forestais e conservación do medio natural, ou equivalente.
 • -Estar en posesión do CELGA 4 ou CELGA 1 segundo ás prazas as que se opte.
Data: ata o 25/05/2021

Contacto:

Concello de Muros

Curro da Praza nº 1

15250 - Muros

Tel: 981 826 050

Mail: correo@muros.gal

BOP 10/05/2021

1 praza de Técnico/a en turismo para o Concello de Vilasantar
 • -Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.
 • -Ser maior de idade.
 • -Titulación:
  • Técnico superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou equivalente.
  • Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente.
  • Grao ou Diplomatura en Turismo ou equivalente homologado.
  • Dobre grao en Ciencias Empresariais e Turismo.
  • Grao ou Licenciatura en Historia da Arte.
  • Grao ou Licenciatura en Humanidades.
  • Grao ou Licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio.
  • Grao ou Licenciatura en Historia.
 • Estar en posesión do Celga IV ou equivalente.
Data: ata o 20/05/2021

Contacto:

Concello de Vilasantar

Vilasantar s/n

15807 - Vilasantar

Tel:981 77 81 69

Mail: correo@vilasantar.com

BOP 10/05/2021

2 prazas de Socorrista para o Concello de Mesía
 • -Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.
 • -Posuír a titulación de socorrista en salvamento e primeiros auxilios segundo o establecido no artigo 6.1. ou disposición transitoria única do Decreto 104/2012, de 16 de marzo.
 • -Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas de Galicia.
 • -Estar en posesión do Celga 2 ou equivalente.
Data: ata o 18/05/2021

Contacto:

Concello de Mesía

Xanceda s/n

15685 - Mesia

Tel: 981 687 001

Mail: correo@concellodemesia.gal

BOP 10/05/2021

1 guía turístico/a e 2 informador/a turístico/a para a oficina de Turismo do Concello de Muros
 • Estar en posesión da titulación: - Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou equivalente. - Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente. - Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente homologado. - Dobre grao en Ciencias Empresariais e Turismo. - Grao ou licenciatura en Historia da Arte. - Grao ou licenciatura en Humanidades. - Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio. - Grao ou licenciatura en Historia.
 • Acreditación do coñecemento do idioma galego, nivel Celga 4.
 • Para a praza de guía turístico, aparte de estar en posesión dalgunha das titulacións do apartado anterior, debe de estar en posesión da Habilitación de guía de turismo...
Data: Data de inscrición Ata o 20/05/2021

Contacto:

Concello de Muros

R/ Curro da Praza, 1. 15250- Muros (A Coruña)

te.: 981 826 050

e-correo: correo@muros.gal

Publicación: BOP 10/05/2021

Concurso-oposición para profesores/as de Ensino Secundario 2021 de Navarra
 • Acodes aspirantes que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria...
Data: Data de inscriciónDende o 01/05/2021 ata o 20/05/2021

41,60€

Contacto:

Departamento de Educación Gobierno de Navarra

R/ Santo Domingo, 8. 31001- Pamplona/ Iruña

tel.: 848 42 65 66 / 848 42 69 96 / 848 42 60 69 / 848 42 92 84

e-correo: seleccion@navarra.es

Publicacións:

BOE 07/05/2021

BON 30/04/2021

17 prazas, acceso libre, Corpo Superior de Vixilancia Aduaneira
 • Especialidade de Investigación: Título de Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro ou Grao.
 • Especialidade de Navegación: Título de Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo ou Grao en Enxeñería Náutica e Transporte Marítimo ou Grao en Náutica e Transporte Marítimo.
 • Especialidade de Propulsión: Título de Licenciado en Máquinas Navais ou Grao en Enxeñería Mariña ou Grao en Tecnoloxías Mariñas.
 • Carecer de antecedentes penais.
 • Comprometerse a portar armas no exercicio das súas funcións, nos termos en que se dispoña polos responsables das Unidades en que presten servizos...
Data: Data de inscrición Ata o 18/05/2021

30,79€

Contacto:

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Rúa Lérida, n.º 32-34, 28020 Madrid.

Correo electrónico: convocatorias@correo.aeat.es

Teléfono de información da Administración xeral do Estado: 060

Publicación: BOE 19/04/2021

80 prazas de Axentes do Servizo de Vixilancia Aduaneira
 • Nacionalidade española.
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulación: Estar en posesión ou en condicións de obter o título de Bacharel ou Técnico. Así mesmo estarase ao establecido na Orde EDU/1603/2009, de 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharel regulados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada mediante Orde EDU/520/2011, de 7 de marzo.
 • Carecer de antecedentes penais.
 • Comprometerse a portar armas no exercicio das súas funcións.
 • Para o acceso á especialidade de Investigación: Estar en posesión do permiso de conducir que habilite para a condución de vehículos prioritarios cando circulen en servizo urxente.
 • Para o acceso á especialidade Marítima: estar en posesión do certificado de competencia mariñeira esixido polo artigo 56 da Lei 66/1997, de 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social, ou dos certificados, títulos ou cartóns profesionais que o substituíran ou teñan un valor equivalente, que son: 1. Título profesional de Mariñeiro de Ponte. 2. Título profesional de Mariñeiro de Máquinas. 3. Cartón profesional de Mariñeiro Pescador.
Data: Data de inscrición Ata o 27/05/2021

O total de prazas a cubrir no Corpo de Axentes do Servizo de Vixilancia Aduaneira será de 80, distribuídas da seguinte forma:

 • 40 prazas para a Especialidade de Investigación
 • 40 prazas para a Especialidade Marítima.

Contacto:

Axencia Estatal de Administración Tributaria

rúa Lérida, n.º 32-34, 28020 Madrid

Correo electrónico: convocatorias@correo.aeat.es

Teléfono de información da Adminsitración xeral do Estado: 060

Publicación: BOE 28/04/2021

30 prazas do Corpo Executivo do Servizo de Vixilancia Aduaneira
 • Nacionalidade española.
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulación:
  • Especialidade de Investigación: Diplomatura, Arquitectura Técnica, Enxeñería Técnica ou Grao.
  • Especialidade de Navegación: Diplomatura en Navegación Marítima ou Grao en Enxeñería Náutica e Transporte Marítimo ou Grao en Náutica e Transporte Marítimo.
  • Especialidade de Propulsión: Diplomatura en Máquinas Navais ou Grao en Enxeñería Mariña ou Grao en Tecnoloxías Mariñas.
 • Carecer de antecedentes penais.
 • Comprometerse a portar armas no exercicio das súas funcións.
 • Acódelas aspirantes para o acceso á especialidade de Investigación deberán estar en posesión do permiso de conducir que habilite para a condución de vehículos prioritarios cando circulen en servizo urxente.
Data: Data de inscrición Ata o 24/05/2021

O total de prazas a cubrir no Corpo Executivo do Servizo de Vixilancia Aduaneira pola forma de acceso libre será de 30 prazas distribuídas da seguinte forma:

 • 10 para a Especialidade de Investigación
 • 10 para a Especialidade de Navegación
 • 10 para a Especialidade de Propulsión

Contacto:

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Rúa Lérida, n.º 32-34, 28020 Madrid.

Correo electrónico: convocatorias@correo.aeat.es

Teléfono de información da Administración xeral do Estado: 060

Publicación: BOE 26/04/2021

102 prazas Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado
 • A presentación de solicitudes de admisión ás probas selectivas e o pago das taxas de dereitos de exame, realizarase por vía telemática a través da sede electrónica da Axencia Tributaria.
 • Titulación: Estar en posesión ou en condicións de obter o título de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou Grao...
Data: Data de inscriciónDende o 27/04/2021 ata o 24/05/2021

Contacto:

Ministerio de Facenda

R/ Alcalá, 9. 28014- Madrid

tel.: 91 595 80 00

e-correo: convocatorias@correo.aeat.es

Publicación: BOE 26/04/2021

8 prazas de corpo superior de Administración xeral da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados
 • Pagar a taxa que estea vixente.
 • Título universitario oficial de licenciado ou grao en dereito...
Data: Data de inscriciónDende o 26/04/2021 ata o 24/05/2021

Contacto:

Consellería de Facenda e Administración Pública

Edificios Administrativos, San Caetano, s/n. 15781-  Santiago de Compostela

tel.: 981 545 227

e-correo: direccion.xeral.funcion.publica@xunta.gal

Publicacións:

DOG 23/04/2021

DOG 30/04/2021 (corrección de erros)

7 prazas da categoría profesional de técnico/a de investigación, área química-física da Universidade de Santiago de Compostela
 • Estar en posesión do título de bacharel ou técnico, ou equivalente...
Data: Data de inscriciónDende o 30/04/2021 ata o 19/05/2021

31,69€

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela

Praza do Obradoiro, s/n. 15705- Santiago de Compostela (A Coruña)

tel: 881 811 000

Publicacións:

BOE 29/04/2021

DOG 14/04/2021

1 praza da categoría profesional especialista de oficios (xardineiro) da Universidade de Santiago de Compostela
 • Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria e obrigatoria, graduado escolar, FPI, ou equivalente ou certificado de profesionalidade.
 • Estar en posesión do permiso de conducir B.
 • Estar en posesión do curso básico de aplicador e manipulador de produtos fitosanitarios...
Data: Data de inscriciónDende o 30/04/2021 ata o 19/05/2021

25,81€

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela

Praza do Obradoiro, s/n. 15705- Santiago de Compostela (A Coruña)

tel: 881 811 000

Publicacións:

BOE 29/04/2021

DOG 14/04/2021

1 praza da categoría profesional de técnico/a en instalacións, perfil electricidade da Universidade de Santiago de Compostela
 • Estar en posesión do título do ciclo formativo de grao medio en equipamentos e instalacións electrotécnicas ou de instalacións eléctricas e automáticas ou dun título universitario cuxo plan de estudos cubra as materias obxecto do Regulamento electrotécnico para baixa tensión...
Data: Data de inscriciónDende o 30/04/2021 ata o 19/05/2021

31,69€

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela

Praza do Obradoiro, s/n. 15705- Santiago de Compostela (A Coruña)

tel: 881 811 000

Publicacións:

BOE 29/04/2021

DOG 13/04/2021

1 praza de Coordinador/a de parques do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento
 • Estar en posesión dunha das seguintes titulacións: Enxeñería Técnica, Diplomatura Universitaria, Arquitectura técnica, Titulación de Grao ou equivalente.
 • Estar en posesión de carné de conducir tipo B.
 • Celga 4 ou equivalente...
Data: Data de inscriciónDende o 21/04/2021 ata o 19/05/2021

Contacto:

Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento 

Rúa San Marcos, 8. 27001- Lugo

tel.: 982 260 265

e-correo: consorcio.incendios@deputacionlugo.org; xerencia.consorcio@deputacionlugo.org

Publicacións:

BOE 20/04/2021

BOP de Lugo 09/03/2021

2 prazas de administrativo/a de administración xeral do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento
 • Estar en posesión do Título de Bacharelato ou Técnico Medio ou equivalente.
 • Celga 4 ou equivalente...
Data: Data de inscriciónDende o 21/04/2021 ata o 19/05/2021

Contacto:

Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento 

Rúa San Marcos, 8. 27001- Lugo

tel.: 982 260 265

e-correo: consorcio.incendios@deputacionlugo.org; xerencia.consorcio@deputacionlugo.org

Publicacións:

BOE 20/04/2021

BOP de Lugo 09/03/2021

1 praza de Técnico/a en Turismo para o Concello de Ponteceso
 • Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.
 • Titulación:
  • Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente homologado.
  • Dobre grao en Ciencias Empresariais e Turismo.
  • Grao ou licenciatura en Historia da Arte.
  • Grao ou licenciatura en Humanidades.
  • Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio.
  • Grao ou licenciatura en Historia.
Data: ata o 20/05/2021

Contacto:

Concello de Ponteceso

Rúa do Concello nº18

15110-  Ponteceso

Tel: 981 714 000

Mail: concello@ponteceso.net

BOP 05/05/2021

2 prazas de Técnico de turismo para o Concello de Cariño
 • Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.
 • Titulación:
  • Técnico superior en Guía, Información e Asistencia turística ou equivalente.
  • Técnico en Empresas e Actividades turísticas ou equivalente.
  • Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente homologado.
  • Dobre Grao en CC Empresariais e Turismo
  • Grao ou licenciatura en Historia da Arte.
  • Grao ou licenciatura en Humanidades.
  • Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do territorio.
  • Grao ou licenciatura en Historia.
 • Estar en posesión do permiso de condución B.
Data: ata o 18/05/2021

Contacto:

Concello de Cariño

Avenida da Paz nº 2

15360 - Cariño

Tel: 981 405 064

Mail: concello@concellodecarino.com

BOP 04/05/2021

Praza de arquitecta ou arquitecto do Concello das Pontes
 • Ter a nacionalidade española, dalgún dos estados membros da Unión Europea ou dalgún estado no que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título universitario en Arquitectura ou título de Grao universitario en Arquitectura máis o Máster habilitante para o exercicio da profesión ou titulación equivalente. 
 • Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua Galega CELGA IV, equivalente ou superior. As persoas aspirantes que non a acrediten, deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega.
Data: Data de inscrición Ata o 19/05/2021

Contacto:

Concello das Pontes

Parque Municipal, s/n. 15320 As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Tlf: 981 453 116

Publicación: 

BOP 09/04/2021

BOE 29/04/2021

44 prazas de tradutores e intérpretes do Estado
 • Título universitario de Grao, ou títulos de Licenciatura, Enxeñería Superior ou Arquitectura.
Data: Data de inscrición Ata o 28/05/2021

Relación de prazas:

 • Catro prazas de tradutor do castelán ao inglés (tradución inversa), con segunda lingua de entre as oficiais da UE ou a ONU.
 • Unha praza de tradutor do castelán ao inglés (tradución inversa), con segunda lingua de entre as oficiais da UE.
 • Tres prazas de tradutor do castelán ao inglés (tradución inversa), con segunda lingua francés ou árabe.
 • Unha praza de tradutor do francés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua inglés.
 • Unha praza de intérprete e tradutor do castelán ao inglés (tradución inversa), con segunda lingua francés ou alemán.
 • Tres prazas de intérprete e tradutor do inglés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua francés ou alemán.
 • Unha praza de intérprete e tradutor do inglés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua francés, ruso ou ucraíno.
 • Unha praza de tradutor do castelán ao árabe (tradución inversa), con segunda lingua de entre as oficiais da UE.
 • Unha praza de intérprete e tradutor do castelán ao alemán (tradución inversa), con segunda lingua inglés.
 • Unha praza de intérprete e tradutor do castelán ao árabe (tradución inversa), con segunda lingua francés ou inglés.
 • Dúas prazas de intérprete de ligazón e tradutor do castelán ao árabe (tradución inversa), con segunda lingua tamazight ou unha variante dialectal do árabe.
 • Unha praza de intérprete e tradutor do árabe ao castelán (tradución directa), con segunda lingua francés ou inglés.
 • Dúas prazas de intérprete de ligazón e tradutor do árabe ao castelán (tradución directa), con segunda lingua tamazight ou unha variante dialectal do árabe.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do castelán ao romanés (tradución inversa), con segunda lingua francés ou inglés.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do chinés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua inglés.
 • Unha praza de tradutor do inglés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua alemán.
 • Unha praza de tradutor do castelán ao árabe (tradución inversa), con segunda lingua de entre as oficiais da UE ou a ONU.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do inglés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua alemán.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do inglés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua portugués.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do árabe ao castelán (tradución directa), con segunda lingua inglés.
 • Tres prazas de intérprete de ligazón e tradutor do árabe ao castelán (tradución directa), con segunda lingua francés.
 • Tres prazas de intérprete de ligazón e tradutor do árabe ao castelán (tradución directa), con segunda lingua unha variante dialectal do árabe.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do árabe ao castelán (tradución directa), con segunda lingua tamazight.
 • Tres prazas de intérprete de ligazón e tradutor do inglés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua francés ou alemán.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do inglés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua italiano.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do francés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua catalán.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do francés ao castelán (tradución directa), con segunda lingua portugués.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do ruso ao castelán (tradución directa), con segunda lingua de entre as oficiais da UE ou a ONU.
 • Unha praza de intérprete de ligazón e tradutor do castelán ao inglés (tradución inversa), con segunda lingua francés.

Contacto:

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

Praza da Provincia, 1. 28012 Madrid

Tel: 91 379 97 00 / Teléfono de información da Administración xeral do Estado

Correo electrónico: tribunal.tei19_20@maec.es

Publicación: BOE 30/04/2021

Convocatoria de prazas de persoal laboral fixo da Autoridade Portuaria de Vigo

A) Responsable de mantemento (GII BI N8): estar en posesión dalgún dos seguintes títulos: Mestrado, Grao, Licenciatura, Enxeñería, Diplomatura, Enxeñería Técnica, ou equivalentes. Estar en posesión do carné de conducir clase B...

B) Técnica/o económico-financeiro (GII BII N8): estar en posesión do título de Grao, Diplomatura, Enxeñería Técnica, Formación Profesional de Grado Superior ou equivalentes...

C) Administrativo/a (GIII BII N3): estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de Grao Medio, Formación Profesional de Grao Superior ou equivalentes...

Data: Data de inscrición Ata o 18/05/2021

Contacto:

Autoridade Portuaria de Vigo

Praza da Estrela, 1. 36201- Vigo (Pontevedra)

tel.: 986 268 000 

e-correo: apvigo@apvigo.es

Publicación: DOG 27/04/2021

Proceso selectivo para a constitución dunha lista de espera de persoal coa categoría de técnica/o de administración xeral do concello das Pontes de García Rodríguez
 • Estar en posesión ou en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes, do título universitario oficial de grao. Tamén poderán acceder a este corpo as persoas que estean en posesión das titulacións de licenciatura, enxeñeiro, arquitecto ou equivalente.
 • Estar en posesión da titulación de lingua galega seguinte: Celga 4 ou equivalente...
Data: Data de inscrición Ata o 18/05/2021

Contacto:

Concello das Pontes de García Rodríguez

R/ Parque Municipal, s/n. 15302- As Pontes (A Coruña)

tel.: 981 453 116 

e-correo: correo@aspontes.org

Publicación: BOP 27/04/2021

1 praza de limpador/a para o Concello de Ordes
 • Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.
 • Estar en posesión do Título académico oficial de Graduado en Educación Secundaria (ESO), Graduado Escolar, Técnico de Formación Profesional, antigo título de Formación Profesional de Primeiro Grado, Bacharel elemental ou Certificado de Estudos Primarios obtido con anterioridade á finalización do Curso académico 1975-76.
Data: ata o 18/05/2021

Contacto:

Concello de Ordes

Alfonso Senra nº 108

15680-  Ordes

Tel: 981 680 002

Mail: info@ordes.gal

BOP 04/05/2021

2 prazas condutor camión lixo para Concello dá Pobra do Brollón
 • Graduado escolar ou equivalente.
 • Permiso de circulación clase C ou suerior.
 • Celga 2...
Data: Data de inscrición Ata o 18/05/2021

20€

Contacto:

Concello dá Pobra do Brollón

Avenida de Galicia, 50. 27330- A Proba de Brollón (Lugo)

tel.: 982 430 001

e-correo: concello@concellodapobradobrollon.gal

Publicacións:

BOE 19/04/2021

BOP de Lugo 23/03/2021

2 prazas de Coidador/a de escola infantil no Concello de Xove

- Ter nacionalidade española ou ter nacionalidade doutro Estado co alcance que se sinala no artigo 57 do E.B.E.P.

- Graduado en ESO ou equivalente.

- Coñecemento da lingua galega: CELGA 2 ou equivalente.

Data: ata o 24/05/2021

Contacto:

Concello de Xove

Rúa Camiño Real s/n

27870 - Xove (Lugo)

Tel:  982 59 20 01

Mail: concello@xove.es

BOP 23/04/2021

Oferta de emprego público da Administración xeral de Galicia para o ano 2021 Data:

Prazas de funcionarios (acceso libre): 

 • Administración xeral
 • Corpo superior (subgrupo A1) 
 • Escala de letrados (subgrupo A1) 
 • Escala de sistemas e tecnoloxía da información (subgrupo A1) 
 • Escala superior de finanzas (subgrupo A1) 
 • Escala superior de estatísticos (subgrupo A1) 
 • Corpo de xestión (subgrupo A2) 
 • Escala técnica de finanzas (subgrupo A2) 
 • Corpo administrativo (subgrupo C1) 
 • Corpo auxiliar (subgrupo C2) 
 • Agrupación profesional de persoal subalterno (grupo AP):
  • Escala de persoal subalterno (AP)
 • Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (AP):
  • Especialidade de persoal de limpeza e cociña 
  • Especialidade de persoal de recursos naturais e forestais 
 • Administración especial 
 • Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
 • Escala de enxeñeiros (subgrupo A1):
  • Especialidade de enxeñaría agronómica 
  • Especialidade de enxeñaría industrial 
  • Especialidade de enxeñaría de montes
 • Escala de arquitectos (subgrupo A1) 
 • Escala de veterinarios (subgrupo A1)
 • Escala de ciencias (subgrupo A1)
  • Especialidade de bioloxía 
  • Especialidade de química 
 • Escala de arqueólogos (subgrupo A1) 
 • Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A1)
  • Especialidade de arquivos 
  • Especialidade de bibliotecas 
  • Especialidade de museos 
 • Escala de facultativos (subgrupo A1)
  • Especialidade en medicina 
 • Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2) 
 • Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2)
  • Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas 
  • Especialidade de enxeñaría técnica industrial 
  • Especialidade de enxeñaría técnica forestal 
  • Especialidade de enxeñaría técnica agrícola 
 • Escala de subinspección urbanística (subgrupo A2) 
 • Escala de técnicos facultativos (subgrupo A2)
  • Especialidade de enfermaría 
 • Corpo de axudantes de carácter facultativo (subgrupo C1)
 • Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia (subgrupo C1) 
 • Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2)
 • Escala de auxiliares de clínica (subgrupo C2) 
 • Escala de auxiliar de laboratorio (subgrupo C2) 
 • Escala de auxiliar de recursos naturais e forestais (subgrupo C2) 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 

 • Administración xeral (29 prazas)
 • Corpo de xestión (subgrupo A2)
  • Escala técnica de orientación laboral (subgrupo A2)
 • Corpo auxiliar (subgrupo C2)
  • Escala de persoal de servizos xerais (PSX) (subgrupo C2)
 • Administración especial (126 prrazas)
 • Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2). Escala de técnicos facultativos (subgrupo A2):
  • Especialidade de educadores 
  • Especialidade de traballo social 
 • Corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B). Escala de axentes técnicos facultativos (grupo B): 
  • Especialidade en xardín de infancia 
 • Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2)
  • Escala de xerocultor (subgrupo C2) 

Contacto:

Consellería de Facenda y Administración Pública

Teléfonos: 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218, 981 545 246

Teléfono de información 012

Publicación: DOG 20/04/2021

6 Socorristas para o Concello de Ordes

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público.

- Estar en posesión do certificado de lingua galega Celga 2.

- Estar en posesión da formación mínima para o posto de traballo.

- Figurar inscritos no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Data: ata o 18/05/2021

Contacto:

Concello de Ordes

Alfonso Senra nº 108

15680-  Ordes

Tel: 981 680 002

Mail: info@ordes.gal

BOP 03/05/2021

6 peóns para o Concello de Bergondo

- Titulación: Certificado de escolaridade ou equivalente.

- Ser candidato/a remitido polo Servizo Público de Emprego de Galicia segundo a correspondente Oferta de Emprego presentada na Oficina do SPE de Betanzos.

- Estar en situación de exclusión laboral. 

Data: ata o 09/04/2021

Contacto:

Concello de Bergondo

Estrada A Coruña nº12

15165 - Bergondo

Tel: 981 79 12 52

BOP 29/03/2021

1 praza de Técnico/a medio de Administración Especial, especialidade en Educación Social para o Concello de Ortigueira

-Ter a nacionalidade española. Tamén poderán participar nestas probas os nacionais doutros Estados nos termos do artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia.

-Non padecer nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desenrolo das correspondentes funcións.

-Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

-Titulación: Grado en Educación Social.

-Non ter sido separado do servizo ou despedido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos Órganos Constitucionais ou Estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desenrolo de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial.

Data:

20 días naturais a partir da publicación no BOE.

Contacto:

Concello de Ortigueira

Plaza de Isabel II s/n

15330- Otigueira (A Coruña).

Tel: 981 400 000

Mail: alcaldia@concellodeortigueira.com

BOP 15/03/2021