CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Bolsa de traballo técnicos e técnicas superiores en Arquitectura para o Concello de Ortigueira
 • Ter a nacionalidade española. Tamén poderán participar nestas probas os nacionais doutros Estados nos termos do artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Master en Arquitectura ou titulacións anteriores que habilitan para o exercicio da profesión de Arquitecto e que quedaron extinguidas como consecuencia da implantación do novo plan de estudos.
Data: Data de inscrición Ata o 13/12/2021

Contacto:

Concello de Ortigueira

Praza de Isabel II s/n. 15330 Ortigueira (A Coruña)

Teléfono: 981 400 000

Publicación: BOP 01/12/2021

Bolsa de emprego de posto de psicóloga ou psicólogo para o Concello de Camariñas
 • Nacionalidade española, sen prexuízo do establecido no art. 57. 4 Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto de Empregado Público en canto resulte de aplicación e nos termos establecidos.
 • Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder no seu caso da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do título de Grao ou Licenciatura en psicoloxía.
 • Posuír o título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4, equivalente ou superior. As persoas aspirantes que non o acrediten deberán superar unha proba.
 • Estar en posesión do carné de conducir tipo B.
Data: Data de inscrición Ata o 09/12/2021

Contacto:

Concello de Camariñas

Praza de Insuela 57 E. 15123 Camariñas (A Coruña)

Tel. 981 736 000

Publicación: BOP 29/11/2021

59 prazas do Corpo Nacional Veterinario
 • Licenciatura en Veterinaria ou Grao en Veterinaria.
Data: Data de inscrición Ata o 30/12/2021

Contacto:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Paseo Infanta Isabel, 1, Madrid

Correo electrónico: seleccion.veterinarios@mapa.es

Teléfono de información: 060

Publicación: BOE 30/11/2021

Praza de traballadora ou traballador social, para o Concello de Culleredo
 • Nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Real decreto 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público. 
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non haber acadado a idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Título Grao en Traballo Social ou equivalente.  
 • Título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega CELGA IV ou equivalente. As persoas aspirantes que non o acrediten deberán superar unha proba de coñecemento de lingua galega.
Data: Data de inscrición Ata o 20/12/2021

Contacto:

Concello de Culleredo

Rúa do Concello nº 12. 15189 Culleredo (A Coruña)

Tel. 981 677 777 

Publicación: 

BOP 15/10/2021

BOE 29/11/2021

Apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para persoal de servizos xerais e persoal xerocultor da Xunta de Galicia
 • Ter feitos os dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Ter a nacionalidade española, ser nacional dalgún dos Estados membros da Unión Europea, ser nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as.
 • Titulación académica:
  • Xerocultor e xerocultora: título de técnico ou técnica en coidados auxiliares de enfermaría ou equivalente ou de atención a persoas en situación de dependencia ou equivalente.
  • Escala de persoal de servizos xerais: graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
 • Coñecemento da lingua galega: estar en posesión do Celga 3 ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 20/12/2021

18,04 euros. 

Contacto:

Dirección Xeral da Función Pública

Edificio Administrativo San Caetano. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 545 240

Publicación: DOG 29/11/2021

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento AP522T 

Docente obradoiro de emprego do Concello de Carballo
 • Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea (artigo 57 do TREBEP), así como as persoas estranxeiras con residencia legal en España.
 • Titulación: Licenciatura en Psicoloxía, Psicopedagoxía, Pedagoxía, Socioloxía ou Diplomatura en Traballo Social, Educación Social ou graos equivalentes.
 • Estar en posesión do certificado de profesionalidade de Docencia da formación profesional para o emprego, formador ocupacional ou formacion equivalente en metodoloxía didáctica de formación profesional para adultos (consultar exencións deste requisito nas bases da convocatoria
 • Experiencia profesional mínima de 12 meses en postos relacionados coa atención psicosocial a persoas dependentes.
 • Posuír coñecementos informáticos.
Data: Data de inscrición Ata o 03/12/2021

Contacto:

Concello de Carballo 

Praza do Concello, s/n. 15100 Carballo (A Coruña)

Teléfono: 981 704 100  

Publicación: BOP 26/11/2021

Praza de oficial albanel para o Concello de Fene
 • Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, e restante normativa concordante, permita o acceso á praza convocada
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título de graduado en educación secundaria obrigatoria, graduado en educación secundaria, graduado escolar ou técnico auxiliar ou bacharelato elemental, ou equivalentes.
 • CELGA 3 ou acreditación do coñecemento de lingua galega equivalente. En todo caso, as persoas aspirantes que non acrediten o dito coñecemento deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega. 
 • Permiso de conducir clase B.
Data: Data de inscrición Ata o 15/12/2021

Contacto:

Concello de Fene

Praza do alcalde Ramón José Souto González, s/n. 15500 Fene (A Coruña)

Teléfono: 981 492 707

Publicación: 

BOP 10/11/2021

BOE 25/11/2021

Prazas persoal funcionario Deputación de Pontevedra
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do TRLEBEP, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulacións:  
  • Praza de Arquitecta ou Arquitecto: licenciatura ou grao en Arquitectura.  
  • Praza de Técnica ou Técnico de Deportes: grao ou licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte ou equivalente. 
  • Praza de Técnico ou Técnica auxiliar documentalista audiovisual: Bacharelato superior ou equivalente.
  • Prazas de Delineante: técnico ou técnica superior en Proxectos de Edificación ou equivalente. 
  • Praza de Condutor-operador ou Condutora-operadora de maquinaria agrícola: graduada ou graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente. Permisos de conducir B, C1, C e BE.  
  • Prazas de Auxiliar de atención ao público do Museo: graduado ou graduada en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente. 
  • Praza de Auxiliar de atención ao público do Museo, reservado a persoas con discapacidade: graduado ou graduada en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente. Acreditar unha discapacidade igual ou superior ao 33%. 
Data: Data de inscrición Ata o 13/12/2021
 • 1 praza de Arquitecta ou Arquitecto 
 • 1 praza de Técnica ou Técnico de Deportes
 • 1 praza de Técnico ou Técnica auxiliar documentalista audiovisual
 • 2 prazas de Delineante 
 • 1 praza de Condutor-operador ou Condutora-operadora de maquinaria agrícola 
 • 2 prazas de Auxiliar de atención ao público do Museo 
 • 1 praza de Auxiliar de atención ao público do Museo, reservado a persoas con discapacidade

Contacto:

Deputación Provincial de Pontevedra

Avenida Montero Ríos, s/n. 36071 Pontevedra

Tel. 986 804 100

Publicación: 

BOPPO 27/10/2021

BOE 23/11/2021

Técnica ou técnico de deportes da Deputación de Pontevedra
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do TRLEBEP, respecto do acceso ao emprego público dos nacionais doutros estados
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Licenciatura, grao ou diplomatura en Ciencias da Educación e do Deporte ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 13/12/2021

Contacto:

Deputación Provincial de Pontevedra 

Avenida Montero Ríos, s/n. 36071 Pontevedra

Tel. 986 804 100 

Publicación: 

BOPPO 15/10/2021

BOE 23/11/2021

Praza de Arquitecta técnica ou Arquitecto técnico do Concello de Ribeira
 • Título de arquitectura técnica, grao universitario de arquitectura técnica ou titulación equivalente.
 • Posuír a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Permiso de conducir da clase B.
Data: Data de inscrición Ata o 13/12/2021

Contacto:

Concello de Ribeira

Praza do Concello s/n. 15960 Ribeira (A Coruña)

Tel: 981 83 54 17

Publicación: 

BOP 26/10/2021

BOP 09/11/2021 (corrección de erros)

BOE 23/11/2021

Praza de auxiliar de biblioteca no Concello de Ribeira
 • Título académico de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou doutro equivalente ou que o englobe.
 • Posuír a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
Data: Data de inscrición Dende o 13/12/2021

Contacto:

Concello de Ribeira

Praza do Concello s/n. 15960 Ribeira (A Coruña)  

Tel: 981 83 54 17 

Publicación: 

BOP 26/10/2021

BOP 09/11/2021 (corrección de erros)

BOE 23/11/2021

Praza de Asesora xurídica ou Asesor xurídico do Concello de Sarria
 • Ser de nacionalidade española ou dun estado membro da Unión Europea, nos termos previstos, neste último caso no artigo 57.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulación universitaria de grao ou titulación equivalente en dereito.
 • Formación en materia de igualdade por razón de xénero e experiencia nalgún dos seguintes eidos: igualdade de oportunidades por razón do xénero ou da diversidade sexual, desenvolvemento comunitario, voluntariado e dinamización social ou de grupos. A formación acreditarase mediante a xustificación de ter realizado polo menos 200 horas de actividades formativas relacionadas coa igualdade de oportunidades, e a experiencia coa acreditación de ter traballado en entidades públicas ou privadas, ou de ter realizado voluntariado nalgunha das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia na sección I (entidades de acción voluntaria). Cando se fai referencia á formación en materia de igualdade por razón de xénero, experiencia en igualdade de oportunidades por razón do xénero ou formación e experiencia en temas relacionados coa igualdade de oportunidades por razón do xénero, débese entender incluída a formación e/ou a experiencia en materia de violencia de xénero.
 • Celga 4 ou equivalente. Este requisito será, no seu caso, substituído por unha proba de avaliación.
Data: Data de inscrición Ata o 13/12/2021

Contacto:

Concello de Sarria

Rúa Maior, 14. 27600 Sarria (Lugo)

Teléfono: 982 53 50 00

Publicación: 

BOP Lugo 09/09/2021

BOE 22/11/2021

Bolsa de traballo condutora-operaria e condutor-operario no Concello de Cariño
 • Ter a nacionalidade española, a nacionalidade doutros estados membros da Unión Europea; persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España nos cales sexa aplicable a libre circulación de traballadores; e as demais persoas estranxeiras con residencia legal en España.
 • Ter cumpridos os 16 anos e non exceder, de ser o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título de certificado de escolaridade.
 • Permiso de condución C e Certificado de Aptitude Profesional (CAP).
Data: Data de inscrición Ata o 02/12/2021

Contacto:

Concello de Cariño

Avenida da Paz, 2. 15360 Cariño (A Coruña)

Tel: 981 405 064

Publicación: BOP 18/11/2021

Contratación temporal de persoal Técnico Superior para proxecto (FEMPA) no Centro Tecnolóxico do Mar
 • Ter cumprido 16 anos de idade.
 • Ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou dalgún estado ao que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, lle sexa de aplicación a libre circulación de persoas trafballadoras, ou persoas estranxeiras con residencia legal en España. 
 • Titulación: Grao ou licenciatura en Ciencias Políticas ou en Ciencias Empresariais. 
 • Dispoñer de carné de conducir clase B. 
Data: Data de inscrición Ata o 07/12/2021

Contacto:

Fundación Cetmar

Rúa Eduardo Cabello, s/n, 36208 Vigo 

Teléfono: 986 247 047.

Publicación: DOG 16/11/2021

Praza de auxiliar administrativa ou administrativo socio-cultural para o Concello de Arbo
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de persoas con nacionalidade doutros estados.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 07/12/2021

Contacto:

Concello de Arbo

Praza Consistorio, 1. 36430 Arbo (Pontevedra)

Teléfono: 986 665 000

Publicación: 

BOP Pontevedra 24/09/2021

BOE 15/11/2021

Praza de arquiveiro ou arquiveira para o Concello de Lugo
 • Ter a nacionalidade española, nacionalidade dos estados membros da Unión Europea, persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de persoas traballadoras
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Licenciatura en Artes e humanidades ou Título universitario de grao e máster ou equivalente. 
Data: Data de inscrición Ata o 14/12/2021

Contacto:

Concello de Lugo

Praza Maior, nº1. 27001 Lugo

Telf 982 297 100

BOP Lugo: 02/05/2017 (bases xerais)

BOP Lugo 29/11/2018 (modificación bases xerais)

BOP Lugo 18/10/2021 (bases específicas) 

BOE 12/11/2021

2 prazas de administrativa ou administrativo do Concello de Guitiriz
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Ter a nacionalidade española sen prexuízo do disposto no artigo 57 do TREBEP.
 • Estar en posesión do título de Bacharelato Superior, F.P. II grado ou titulación equivalente, ou outras superiores. 
Data: Data de inscrición Ata o 02/12/2021

Contacto:

Concello de Guitiriz

Rúa do Concello, 4. 27300 Guitiriz (Lugo)

Tel. 982 370 109

Publicación: 

BOP Lugo 03/09/2021

BOE 12/11/2021

23 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos en Topografía
 • Título de Enxeñería Técnica en Topografía ou aquel que habilite para o exercicio desta profesión regulada, segundo establecen as directivas comunitarias.
Data: Data de inscrición Ata o 09/12/2021

Contacto:

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Paseo da Castelá, 67, 28071 Madrid

Tel. 915 977 000

Publicación: BOE 09/11/2021

25 prazas do Corpo Técnico de Auditoría e Control Externo do Tribunal de Contas
 • Nacionalidade española.
 • Diplomatura Universitaria, Enxeñería Técnica, Arquitectura Técnica, Grao ou equivalentes (considerarase equivalente á Diplomatura Universitaria o superar tres cursos completos de Licenciatura).
Data: Data de inscrición Ata o 07/12/2021

Contacto:

Tribunal de Contas

Rúa Fuencarral, núm. 81. 28004 Madrid

Teléfono: 91 447 87 01

Correo electrónico: oposiciones.tecnicosauditoriatcu@tcu.es

Publicación: BOE 05/11/2021

2 prazas do Corpo Superior de Letrados do Tribunal de Contas
 • Nacionalidade española.
 • Licenciatura en Dereito ou Grao en Dereito.
Data: Data de inscrición Ata o 07/12/2021

Contacto:

Tribunal de Contas

Rúa Fuencarral, núm. 81. 28004 Madrid

Teléfono: 91 447 87 01

Correo electrónico: oposiciones.letradostcu@tcu.es

Publicación: BOE 05/11/2021

4 prazas do Corpo Superior de Auditores do Tribunal de Contas
 • Nacionalidade española.
 • Título de Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura ou Grao.
Data: Data de inscrición Ata o 07/12/2021

Contacto:

Tribunal de Contas

Rúa Fuencarral, 81. 28004 Madrid

Teléfono: 91 447 87 01

Correo electrónico: recursos.humanos@tcu.es

Publicación: BOE 05/11/2021

43 prazas do Corpo de Enxeñeiros Agrónomos do Estado
 • Título de Enxeñería Agrónoma, ou aquel que habilite para o exercicio desta profesión regulada, segundo establecen as directivas comunitarias.
Data: Data de inscrición Ata o 07/12/2021

Contacto:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Paseo Infanta Isabel, 1. 28071 Madrid

Correo electrónico: oposiciones@mapa.es

Publicación: BOE 05/11/2021

10 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos en Especialidades Agrícolas
 • Título universitario de Enxeñería Técnica Agrícola ou título equivalente que habilite para o exercicio desta profesión regulada, segundo establecen as directivas comunitarias.
Data: Data de inscrición Ata o 07/12/2021

Contacto:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Paseo Infanta Isabel, 1. 28071 Madrid

Correo electrónico: oposiciones@mapa.es

Publicación: BOE 05/11/2021

Oferta de emprego público do Concello da Coruña para o ano 2021 Data:

Persoal funcionario. 40 prazas quenda libre:

 • Arquitecto/Arquitecta Superior: 2 prazas 
 • Téc. Admon. Xeral: 7 prazas (1 quenda diversidade funcional)
 • Téc. Deportes: 1 praza 
 • Téc. Planificación: 1 praza 
 • Téc. Superior en Economía: 2 prazas 
 • Enx. Téc. Industrial: 1 praza 
 • Arquitecto técnico/Arquitecta técnica: 2 praza 
 • Téc. Med. Xestión: 6 prazas (1 quenda diversidade funcional) 
 • Traballador/Traballadora Social: 2 prazas 
 • Téc. Med. Relacións Lab.: 2 prazas 
 • Enx. Téc. Obras Públicas: 1 praza 
 • Administrativo/Administrativa: 5 prazas (1 quenda diversidade funcional)
 • Bombeiro/Bombeira: 1 praza
 • Policía: 4 prazas 
 • Axudante cemiterios: 2 prazas
 • Socorrista: 1 praza 

Contacto:

Concello da Coruña

Teléfono de información 010

Publicación: BOP 08/09/2021