Concello da Coruña

Concello da Coruña

Información Xuvenil

Concellería de Igualdade, Benestar Social e Participación Cidadá


Que modalidades hai?


  As prácticas académicas externas constitúen unha actividade de natureza formativa realizada polos estudantes universitarios e supervisada polas Universidades, cuxo obxectivo é permitir aos mesmos aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica.

  Poderán realizarse na propia universidade ou en entidades colaboradoras, tales como, empresas, institucións e entidades públicas e privadas no ámbito nacional e internacional.

  Tipos:

  • As prácticas curriculares configúranse como actividades académicas integrantes do Plan de Estudos de que se trate.
  • As prácticas extracurriculares, son aquelas que os estudantes poderán realizar con carácter voluntario durante o seu período de formación e que non forman parte do correspondente Plan de Estudos.

  Destinatarios:

  • Estudantes matriculados en calquera ensino impartido pola Universidade ou polos Centros adscritos á mesma.
  • Estudantes doutras universidades españolas ou estranxeiras que, en virtude de programas de mobilidade académica ou de convenios establecidos entre as mesmas, atópense cursando estudos na Universidade ou nos Centros adscritos á mesma.
  • Para a realización das prácticas externas os estudantes deberán cumprir, no seu caso, os seguintes requisitos:
   • Estar matriculado no ensino universitario á que se vinculan as competencias básicas, xenéricas e/ou específicas a adquirir polo estudante na realización da práctica.
   • No caso de prácticas externas curriculares, estar matriculado na materia vinculada, segundo o Plan de Estudos de que se trate.
   • Non manter ningunha relación contractual coa empresa, institución ou entidade pública ou privada ou a propia universidade na que se van a realizar as prácticas, salvo autorización con arranxo á normativa interna de cada Universidade.

  Dereitos:

  • Á tutela, durante o período de duración da correspondente práctica, por un profesor da universidade e por un profesional que preste servizos na empresa, institución ou entidade onde se realice a mesma.
  • Á avaliación de acordo cos criterios establecidos pola Universidade.
  • Á obtención dun informe por parte da entidade colaboradora onde realizou as prácticas, con mención expresa da actividade desenvolvida, a súa duración e, no seu caso, o seu rendemento.
  • A percibir, nos casos en que así se estipule, a achega económica da entidade colaboradora, en concepto de bolsa ou axuda ao estudo.

  ¿Onde solicitalas?

  Normativa: Real decreto 592/2014, de 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes universitarios

   As prácticas non laborais son aquelas que se realizan en empresas ou grupos empresariais que formalicen convenios cos Servizos Públicos de Emprego, dirixidas a persoas novas que, debido á súa falta de experiencia laboral, teñan problemas de empleabilidad.

   Destinatarios:

   • Persoas novas desempregadas inscritas na oficina de emprego, con idades comprendidas entre 18 e 25 anos inclusive.
   • Que están en posesión dunha titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional, de grao medio ou superior, ou titulación do mesmo nivel que o desta última, correspondente aos ensinos de formación profesional, artísticas ou deportivas, ou ben un certificado de profesionalidade.
   • Non deberán ter unha relación laboral ou outro tipo de experiencia profesional superior a tres meses na mesma actividade, non téndose en conta a estes efectos as prácticas que formen parte dos currículos para a obtención das titulacións ou certificados correspondentes.
   • Quedan excluídas do ámbito de aplicación deste real decreto as prácticas académicas externas, curriculares e extracurriculares, dos estudantes universitarios, que se rexerán pola súa normativa específica.

   Contido:

   • As prácticas desenvolveranse en centros de traballo da empresa ou do grupo empresarial, baixo a dirección e supervisión dun titor e terán unha duración entre tres e nove meses.
   • No acordo que se definirá, polo menos, o contido concreto da práctica para desenvolver, a duración da mesma, as xornadas e horarios para a súa realización, o centro
   • ou centros onde se realizará, a determinación do sistema de titorías e a certificación á que a persoa nova terá dereito pola realización das prácticas.
   • Recibirán da empresa ou grupos empresariais en que desenvolven as prácticas unha bolsa de apoio cuxa contía será, como mínimo, do 80 por cento do IPREM mensual vixente en cada momento.
   • A preselección das persoas novas candidatas farase polos Servizos Públicos de Emprego. En todo caso, o proceso de selección final das persoas que van participar no programa de prácticas non laborais corresponderá á empresa.
   • Terán dereito a ser incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social.

   Normativa:

   - Real Decreto 1543/2011, de 31 de outubro, polo que se regulan as prácticas non laborais en empresas
   - Última convocatoria da Consellería de Traballo

   Ten como finalidade facilitar a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos cursados polos traballadores con título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos recoñecidos oficialmente como equivalentes ou de certificado de profesionalidade que habiliten para o exercicio profesional.

   Requisitos dos traballadores:

   • Ter algunha das titulacións seguintes:
    • Licenciado Universitario, Enxeñeiro, Arquitecto.
    • Diplomado Universitario, Enxeñeiro técnico, Arquitecto técnico.
    • Técnico ou Técnico Superior de Formación Profesional Regrada, da formación profesional específica, sendo equivalentes aos anteriores os títulos de Técnico Auxiliar (FP1) e Técnico Especialista (FP2).
    • Outras titulacións oficialmente recoñecidas como equivalentes ás anteriores.
    • Certificado de profesionalidade.
   • Non transcorrer máis de cinco anos desde a terminación dos correspondentes estudos ou desde a convalidación dos estudos en España, de obter a titulación no estranxeiro, ou de sete anos cando o contrato se concierte cun traballador con discapacidade. En caso de primeiro emprego de mozos menores de 30 anos, poderase celebrar este tipo de contrato aínda que transcorresen 5 ou máis anos.

   Retribución dos traballadores:

   Será a fixada en convenio colectivo para os traballadores en prácticas, sen que, na súa falta, poida ser inferior ao 60 ou o 75 por 100 durante o primeiro ou o segundo ano de vixencia do contrato, respectivamente, do salario fixado en convenio para un traballador que desempeñe o mesmo ou equivalente posto de traballo.

   As citadas contías non poderán ser en ningún caso inferiores ao salario mínimo interprofesional. No caso dos contratos a tempo parcial o salario mínimo indicado reducirase en proporción ao tempo efectivamente traballado.

   Certificación das prácticas:

   Á terminación do contrato o empresario deberá entregar ao traballador un certificado no que conste a duración das prácticas, o posto ou postos de traballo desempeñados e as principais tarefas realizadas en cada un deles.

   Duración:

   A duración do contrato non poderá ser inferior a seis meses nin exceder de dous anos

   Máis info

   Non perdas

   Non perdas

   Que che parece esta sección?

   -101-101-101

   Síguenos en

   Tes un navegador demasiado antigo!

   Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

   Iniciar sesión