Concello da Coruña

Concello da Coruña
 • Inicio
 • Aprazamentos e fraccionamentos

Aprazamentos e fraccionamentos

O pago das débedas tributarias e demais de dereito público poderá aprazarse ou fraccionarse, logo da previa solicitude das persoas ou entidades obrigadas ao pago, nos casos e na forma que determina a Ordenanza Xeral de Recadación do Excmo. Concello da Coruña, cando a súa situación económico-financeira lles impida, transitoriamente, efectuar o pago dos seus débitos.

O adiamento ou fraccionamento formalizarase mediante a domiciliación do pago das cotas resultantes nunha entidade financeira. Os cargos en conta realizaranse os días 5 de cada mes ou, en caso de ser inhábil, o primeiro día hábil seguinte.

As cantidades aprazadas ou fraccionadas devindicarán o interese de demora regulado na normativa tributaria ou orzamentaria que resulte de aplicación.

Débedas aprazables ou fraccionables

Todas, con excepción das seguintes:

 • Recibos de cobro periódico (padróns fiscais) durante o período voluntario de pago, posto que se tramitan a través do Plan de Pago Personalizado.
 • As débedas tributarias cuxa exacción se realice por medio de efectos timbrados.
 • As sancións, durante o período voluntario de pago.
 • As débedas en período voluntario cuxo importe acumulado sexa inferior a 300,00 €.
 • As débedas en período executivo cuxo importe total pendente de pago sexa inferior a 300,00 €.

Requisitos

Débedas en período voluntario.-

 • Que a persoa ou entidade solicitante non teña débedas pendentes de pago en período executivo.

Débedas en período executivo.-

 • Que a solicitude alcance a totalidade da débeda pendente de pago en período executivo.

Documentación.-

 • NIF da persoa ou entidade solicitante.
 • No caso de persoas xurídicas ou entidades sen personalidade, acreditación da identidade do representante legal.
 • Se se actúa por medio de representante, acreditación da representación e NIF do representante.
 • Certificación bancaria do Nº IBAN da conta de domiciliación ou incorporación desta ao modelo de solicitude, debidamente validado pola entidade de depósito en que está aberta a conta.
 • Cando sexa esixible a prestación de garantía, a solicitude deberá vir acompañada dela ou, se é o caso, do compromiso expreso e irrevogable da entidade garantista á formalización dela en caso de concesión do aprazamento ou fraccionamento. A garantía deberá achegarse dentro dos 30 días seguintes ao da notificación do acordo de concesión.

Garantías.-

 • Só se esixirá prestación de garantía cando a débeda total para aprazar ou fraccionar sexa superior a 30.000,00 €
 • Tipos de garantías:
  • Con carácter xeral.- Aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución.
  • Con carácter subsidiario.- Logo da xustificación previa de imposibilidade de obter aval ou certificado:
   • Hipoteca inmobiliaria
   • Hipoteca mobiliaria
   • Prenda con ou sen desprazamento
   • Fianza persoal e solidaria
   • Calquera outra que se estime pertinente.
 • Dispensa:
  • Tratándose de débedas en período executivo.- Cando no procedementose  realizase anotación preventiva de embargo, en rexistro público, de bens de valor suficiente.
  • Cando a persoa ou entidade solicitante careza de medios para garantir a débeda.

Modalidades de fraccionamento

Réxime xeral.- Con carácter xeral, poderá aprazarse ou fraccionarse o pago das débedas de acordo co seguinte cadro:

Importe débeda

Prazo máximo

Desde:

Ata:

Ata meses:

300,00 €

450,00 €

6

450,01 €

600,00 €

9

600,01 €

1.200,00 €

12

1.200,01 €

3.000,00 €

15

3.000,01 €

4.500,00 €

18

4.500,01 €

6.000,00 €

21

6.000,01 €

24

Réxime especial.- Cando a persoa interesada acredite algunha das situacións que se indican a continuación, poderá aprazarse ou fraccionarse o pago das débedas de acordo co cadro que figura seguidamente:

 • Ser perceptor/a de RISGA,
 • Ser perceptor/a de Renda Social Municipal (RSM),
 • Ser perceptor/a de Pensión Non Contributiva (PNC),
 • Ser perceptor/a de Axudas de Emerxencia Social, ou
 • Acreditar situación de vulnerabilidade social mediante un informe emitido polo/a traballador/a social.

Importe débeda

Prazo máximo

Desde:

Ata:

Ata meses:

300,00 €

450,00 €

12

450,01 €

600,00 €

18

600,01 €

1.200,00 €

24

1.200,01 €

3.000,00 €

30

3.000,01 €

36

Como se pode efectuar a solicitude

Mediante comparecencia nas dependencias do Departamento de Recadación, sitas na rúa Franxa, 20, baixo, en horario de atención ao público:

 • Neste caso poderá formalizarse o aprazamento ou fraccionamento no propio acto da comparecencia, salvo que o importe para aprazar ou fraccionar exceda de 30.000,00 €.

Presentando a solicitude que se pode descargar desde esta ligazón, debidamente cuberta, a través de:

 • Os rexistros municipais:
  • Concello da Coruña. Praza de María Pita, 1, 15001 A Coruña.
  • Servizos Económicos. R/ Franxa, 20, 15001 A Coruña.
  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña.
  • Centro Sociocultural Ágora. Lugar da Gramela, 17, 15010 A Coruña.
 • Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello
 • A través do Rexistro Telemático, identificándose con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido.
 • Nos demais supostos contemplados no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Preguntas frecuentes

Podo incluír na mesma solicitude débedas en período voluntario e en período executivo?

NON, para aprazar ou fraccionar débedas en período voluntario requírese non ter ningunha débeda pendente en período executivo.

Que pasa se non atendo o pago dalgunha cota?

Neste caso o fraccionamento quedará cancelado e a débeda esixirase pola vía de prema ou, se é o caso, executarase a garantía.

Podo anticipar o pago das débedas durante a vixencia dun aprazamento ou fraccionamento?

SI, durante a vixencia do aprazamento ou fraccionamento poderá solicitarse a emisión dun documento de ingreso que alcance a totalidade das cotas pendentes nese momento ou, se é o caso, o pago anticipado dalgunha cota concreta.

Podo modificar a conta de domiciliación bancaria durante a vixencia dun aprazamento ou fraccionamento?

SI, para facelo terá que presentar a documentación acreditativa da nova conta cun mínimo de 15 días de antelación respecto da data de cargo da cota seguinte.

Podo solicitar un novo fraccionamento durante a vixencia doutro anterior?

SI, salvo que iso puidese dar lugar á existencia de fraccionamentos simultáneos de débedas en período voluntario e en período executivo.

Durante o aprazamento ou fraccionamento pódenme seguir chegando embargos?

Mentres o aprazamento ou fraccionamento estea vixente, as débedas incluídas nel quedan excluídas de calquera actuación executiva de embargo. Con todo, se nese tempo se visen incursas en período executivo novas débedas, estas poderían ser obxecto de prema ou embargo salvo que se solicite un novo aprazamento ou fraccionamento.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión