Concello da Coruña

Concello da Coruña

Consello Municipal do Deporte

O Consello Municipal do Deporte da cidade da Coruña é un órgano colexiado de participación cidadá sectorial no ámbito deportivo e con carácter consultivo.

O Consello Municipal do Deporte (CMD) créase como un órgano colexiado de participación cidadá sectorial no ámbito deportivo e con carácter consultivo. Está concibido como un espazo para asesorar, informar, debater, estudar, propoñer e traballar en rede, e ten como obxectivo achegar as políticas deportivas municipais ás entidades deportivas da cidade, colectivos, vecinanza, nais e pais, institucións e demais persoas ou organismos que se vexan afectadas dalgunha forma polas políticas públicas deportivas.

O Consello Municipal do Deporte da Coruña é un órgano de participación do tecido deportivo coruñés que pretende servir de espazo de encontro, relación e consenso sectorial. Canaliza a implicación de todos os seus membros e coñece as súas demandas e intereses, co fin de lograr a universalización do dereito da cidadanía ao exercicio físico, ao movemento e ao deporte, sen obstáculos nin discriminación de ningún tipo.

O Consello Municipal do Deporte, que estará presidido pola persoa titular da Alcaldía desta cidade, dependerá da Concellería con competencias en materia deportiva no que respecta á súa funcionamento. A participación das persoas integrantes deste Consello será gratuíta, con todo, dita concellería poderá asumir durante a súa vixencia gastos relativos ao seu funcionamento ordinario, como son gastos de material de oficina ou outros gastos diversos de pequena contía.

COMISIÓN PERMANENTE

Tras a votación celebrada o 27 de maio, os clubs que pasan a formar parte da comisión permanente son:

 • Club Básquet Coruña
 • Club Atletismo Coruña
 • Hockey Club Liceo
 • SCD San Cristóbal dás Viñas
 • Agrupación Montañeiros Independentes
 • ASPRONAGA
 • GRUMICO
 • Galicia Rollers
 • Club Arquitectura Técnica - CRAT
 • Ximnasia Coruña

Próxima reunión da Comisión Permanente: martes, 26 de outubro ás 18,30 horas en primeira convocatoria e ás 19,00 en segunda convocatoria no Palacio de María Pita .

 • Orde do día desta próxima reunión: pode consultalo nesta ligazón, ou no documento adxunto ao pé de páxina.

GRUPOS DE TRABALLO

Na primeira reunión da comisión permanente, celebrada no Palacio de María Pita a 30 de xuño de 2021, acordáronse constituír os seguintes grupos de traballo:

Instalacións deportivas, ao que se inscribiron os seguintes clubs ou entidades:

 • Galicia Rollers, San Cristóbal dás Viñas, Compañía de María, Coruña Comarca, 5 Coruña Fútbol sala, AMI Montañismo, Asociación Coruñesa de Waterpolo, Rítmica Coruña, Natación Coruña, Escravas, Hércules Fútbol sala, Silva, Polbo Ultimate, Marineda Atlético, Tríatlon Coruña e Rítmica Millenium.

Bolsas, convenios e subvencións, ao que se inscribiron os seguintes clubs ou entidades:

 • Deportivo Liceo, AMI Montañismo, Aspronaga, Judo Club UDC, AGAXEDE, Natación Coruña, Ximnasia Tempo e COLEF Galicia.

Deporte inclusivo, adaptado, escolar e Deporte para todos e todas, ao que se inscribiron os seguintes clubs ou entidades:

 • Aspronaga, Grumico, Down Coruña, Fundación ADCOR, Federación Provincial de ANPAS, Fundación Abrente, AMI Montañismo, Galicia Rollers, APEM Coruña, FAPA, Natación Coruña, Club DiFunGa, Fundación María José Jove, Esgrima Coruña, Maristas e CRAT.

Deporte e muller, ao que se inscribiron os seguintes clubs ou entidades:

 • Ximnasia Coruña, CRAT, Compañía de María, A Mochila do Deporte, AMI Montañismo, Rialto, Rítmica Coruña, Brigantias Roller Derby, Natación Coruña, Polbo Ultimate, Esgrima Coruña, Eirís, Tenis de Mesa Coruña, COGAMI, Torre e Ximnasia Tempo.

Eventos deportivos e turismo, ao que se inscribiron os seguintes clubs ou entidades:

 • Básquet Coruña, Coruña Comarca, Compañía de María, Fundación Abrente, 5 Coruña Fútbol sala, Rialto, Natación Coruña, Autoridade Portuaria da Coruña, Pelota Coruña, Desenvolvemento do Hockey Compañía de María, Ximnasia Tempo, Zalaeta, Hércules Xtrm e Demarcación de Costas.

Normas de funcionamento

A continuación exponse un extracto das normas de funcionamento, que poderán descargarse no documento anexo ao pé de páxina, publicado no BOP A Coruña nº 22, do 3 de febreiro de 2021.

Consello Municipal do Deporte - Valores e finalidades

O CMD, na súa organización e funcionamento, atende sempre aos seguintes valores:

a. A igualdade entre mulleres e homes e a aplicación do adecuado tratamento de xénero.

b. A defensa da transparencia, información e bo goberno das entidades deportivas.

c. A aposta por un deporte educativo, sen violencia, sostible, saudable, seguro, inclusivo e respectuoso co medio ambiente.

d. O compromiso de impulsar a transformación dixital do sistema deportivo de ámbito local.

O CMD terá como finalidades:

a) Elaborar ditames sobre aqueles asuntos que sexan sometidos á súa consideración.

b) Promover a participación cidadá a través das entidades deportivas, canalizando as demandas do sector. Os seus ditames ten carácter consultivo e, por tanto, non serán vinculantes para a corporación municipal.

c) Asesorar e expor, cando así solicite a concellaría con competencias en materia deportiva, sobre programas e actuacións no ámbito do deporte: construción e renovación das instalacións deportivas municipais, concesión de axudas económicas e bolsas para deportistas, celebración e consolidación de eventos deportivos, diálogo sobre a descentralización da oferta deportiva para conseguir a cohesión dos barrios a través dela e fomento do uso do espazo público para a práctica da actividade física e o deporte.

d) Colaborar coa concellaría con competencias en materia deportiva, cando así o solicite, na elaboración e posterior actualización do Plan estratéxico do deporte coruñés.

e) Analizar, debater e valorar as iniciativas que sometan á súa consideración.

f) Expor propostas propias do seu ámbito de actuación para sometelas á consideración da concellería con competencias en materia deportiva.

g) Realizar as consultas que considere oportunas relativas á actividade deportiva da cidade, así como someter ao Pleno do CMD aquelas consultas que lle solicite expresamente a concellaría con competencias en materia deportiva.

h) Reflexionar sobre a creación de atractivos turísticos relacionados co deporte.

i) As demais finalidades que lle encomende o Concello da Coruña e que teñan que ver coa natureza xurídica do propio Consello.

Composición e órganos de funcionamento do CMD

O CMD estará composto por:

Presidencia: está presidido pola persoa titular da Alcaldía da cidade da Coruña, que poderá delegar as súas funcións.

Vicepresidencia primeira: a persoa titular da concellaría con competencias en materia deportiva no Concello da Coruña.

Vicepresidencia segunda: estará formada por unha persoa de recoñecido prestixio no ámbito deportivo da cidade da Coruña. Esta persoa será nomeada directamente pola Presidencia.

Vogais:

- O director ou directora de área do Concello da Coruña que teña asignadas as competencias en materia deportiva.

- Unha concelleira ou concelleira en representación de cada un dos grupos municipais presentes no Pleno do Concello.

- Unha persoa representante da Universidade da Coruña.

- Unha persoa representante da Deputación da Coruña.

- Unha persoa representante da Xunta de Galicia.

- Unha persoa representante da Autoridade Portuaria.

- Unha persoa representante da Delegación de Costas en Galicia.

- Unha persoa representante da Fundación EMALCSA.

- Unha persoa representante de cada un dos clubs deportivos da cidade da Coruña que estean debidamente inscritos no Rexistro Municipal de Asociacións Coruñesas (REMAC).

- Unha persoa representante de cada unha das Sociedades Anónimas Deportivas da cidade da Coruña.

- Dúas persoas representantes da Unión de Federacións Deportivas Galegas.

- Unha persoa representante de cada unha das entidades sociais e/ou de carácter asistencial da cidade da Coruña que teñan por obxecto primordial a práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas dentro dos seus programas habituais de terapia, fomento da vida saudable, inclusión, normalización social e igualdade.

- Unha persoa representante da Federación de ANPA da cidade da Coruña.

- Unha persoa representante do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física de Galicia.

- As demais persoas que decida convidar a persoa titular da Alcaldía para que formen parte do Consello Municipal do Deporte.

O Consello contará ademais cunha Secretaría.

As persoas que forman parte do CMD, no exercicio das súas funcións, actuarán con plena autonomía e independencia.

As entidades, clubs, asociacións e organizacións presentes no CMD designarán as persoas que as representen, así como as persoas que deban suplilas en caso de ausencia, vacante, enfermidade ou por outra causa xustificada.

As asistencias ao Consello Municipal do Deporte, así como a calquera dos seus órganos, non darán dereito a percibir ningún tipo de retribución ou dieta e farase con carácter totalmente altruísta.

Órganos de funcionamento do Consello Municipal do Deporte

Para o seu funcionamento, o CMD estará formado polos seguintes órganos:

a)Presidencia

b)Vicepresidencias

c)Pleno

d)Comisión Permanente

e)Comisións ou grupos de traballo

f)Secretaría

Constitución e duración do CMD

Para constituír o CMD, a persoa titular da Alcaldía enviaralle unha invitación a cada unha das persoas e entidades que poden formar parte do mesmo co fin de que comuniquen, se así o consideran oportuno, que persoa terá a condición de vogal durante o período de vixencia do CMD, así como o seu suplente.

A Secretaría do CMD comprobará que as persoas complen cos requisitos necesarios para ostentar a condición de vogal, e daralle traslado á Comisión Permanente e, se non houbese, á Presidencia.

Despois de recibir todas as aceptacións para formar parte do CMD, a Secretaría elaborará unha listaxe coas persoas que forman parte do devandito Consello, tanto as titulares como as suplentes.

Dentro do prazo de dous meses desde que entren en vigor estas normas específicas de funcionamento do CMD publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, realizarase a sesión plenaria constitutiva do consello.

* No caso de que durante dous anos consecutivos non se consiga alcanzar un quórum suficiente para constituír o Pleno do Consello Municipal de Deportes, a persoa titular da Alcaldía da cidade da Coruña, previo informe da persoa titular da concellaría competente en materia deportiva, poderá suprimilo motivadamente.

Duración do Consello Municipal do Deporte

O Consello Municipal do Deporte terá a mesma duración que a Corporación Municipal.

As persoas que forman parte do CMD cesarán o mesmo día que se constitúa unha nova Corporación. Por tanto, o período máximo de duración do Consello será de catro anos, salvo no primeiro ano de creación que durará o tempo que reste ata que se renove a Corporación.

Documentos relacionados

 • BOP_22_Consello Municipal do Deporte (114 KB)
 • Orde do día 12-12-2022 Pleno CMD (82 KB)
 • Orde do día 27-10-2022 Comisión permanente (82 KB)
 • Acta sesión ordinaria 30-06-2022_Comisión Permanente (113 KB)
 • Orde do día 30-06-2022 Comisión Permanente (82 KB)
 • Acta Comisión Permanente 220224 (166 KB)
 • Orde do Día Comisión Permanente 24 febreiro 2022 (82 KB)
 • Acta 1ª sesión_23-11-2021 (267 KB)
 • Orde do día Pleno CMD de 23 novembro 2021 (74 KB)
 • Acta Comisión Permanente 211026 (183 KB)
 • Orde do día 26/10/2021 - Comisión Permanente do Consello Municipal do Deporte (70 KB)
 • Acta sesión constitutiva do Consello Municipal de Deportes_06-04-2021 (124 KB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión